Betaald parkeren in Doorslag

BETAALD PARKEREN: EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN DE POLITIEK

De gemeente is van plan de parkeerzones D1 en D2 in de wijk samen te voegen zodat er één grote D1 zone ontstaat. (alleen het stuk bij de Lepelaar e.o. blijft er buiten).
Volgens de gemeente heeft dit weinig nadelen voor de bewoners uit de huidige D2-zone. Het betekent echter wel dat iedereen die op bezoek komt, nu ook 's avonds tot 20.00 uur moet betalen en op zaterdag. Voor mensen die geen gebruik maken van een bezoekerspas wordt het ook duurder.
De reden voor de samenvoeging is dat er een grote parkeerdruk in zone D2 zou zijn omdat o.a. bewoners uit de zone D1 in D2 zouden parkeren.
De gemeente stuurde de bewoners hier een brief over waarin duidelijk gesteld werd dat hiertegen protesteren geen zin heeft. Dit is pure intimidatie. Er werd verwezen naar een wetsartikel wat niet van toepassing is hierop.
Er werd eveneens verwezen naar een hierover gehouden enquête. Deze is nooit gehouden. Er is in 2011 een enquête gehouden over het gaan hanteren van dezelfde tijden in D1 en D2. De bewoners van de D2 zone hebben zich daar toen tegen uitgesproken. De enquête die in 2014 gehouden is, was voor de schil, het gebied net buiten de D2 zone waar nog geen betaald parkeren is. De bewoners uit de schil hebben echter overtuigend gekozen voor niet betaald parkeren. Alleen in de Goudvink, de Nachtegaal en een gedeelte van de Winterkoning hebben de bewoners gekozen voor betaald parkeren. Dit heeft dus niets te maken met de samenvoeging van
D1 en D2. Enkele wijkbewoners uit D2 en het bestuur van het wijkplatform hebben gesproken met de parkeermanager van de gemeente. Hij kon het voorgenomen besluit niet staven met feiten. Metingen die eerder gehouden zijn laten zien dat er voldoende plaats is. Vervolgens hebben het bestuur en de bewoners een gesprek gehad met de verantwoordelijke wethouder, de heer Snoeren. In dit gesprek kwam de wethouder zelf met het voorstel zijn voorstel voor de Raad te wijzigen in een voor een ieder aanvaardbaar plan. Helaas, het was te laat om zijn voorstel nog te wijzigen. Daarna is ingesproken bij de commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM). In deze commissie worden Raadsvoorstellen inhoudelijk besproken alvorens de voorstellen naar de Raad gaan. In de commissievergadering leek de wethouder - helaas -  vergeten wat hij in het hierboven genoemde gesprek had gezegd. Hierna restte nog de Raad zelf goed te informeren over de wijze waarop dit voorstel tot stand is gekomen.
In de in 2011 gehouden enquête onder de bewoners van zone D2 of ze bij zone D1 gevoegd wilden worden, waren de bewoners in grote meerderheid tegen. Bovendien beloofde de toenmalige wethouder de bewoners er bij te betrekken mochten er veranderingen op stapel staan. Dit is nu niet gebeurd: geen enquête en geen overleg in het wijkplatform!
Er zouden klachten binnen gekomen zijn bij de gemeente over de parkeerdruk. Pas na een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek werd de gevraagde informatie beschikbaar gesteld. Er zijn vier meldingen gedaan. Twee dateren uit 2012 en gaan over een ander parkeerprobleem. Eén is een reactie achteraf op de mededeling aan de bewoners.
De gemeenteraad heeft op 18 december jl. in al haar wijsheid een besluit genomen. Deze krant is al eerder gedrukt dus we kunnen u de uitkomst niet via deze weg laten weten. Nieuwsgierig hoe het is afgelopen? Kijk op onze website. Blijft de vraag wat de achterliggende reden is: heeft de gemeente geld nodig om de parkeerexploitatie rendabel te maken of is ze oprecht bezig om de parkeerproblemen van een aantal bewoners op te lossen. Is dat laatste het geval, dan worden daar vreemde wegen voor bewandeld. Betaald parkeren, alles één zone, betekent nog steeds niet dat iedere bewoner voor zijn/haar eigen deur kan parkeren. Helaas!

Inimiddels is de vergadering van de gemeenteraad geweest op 18 december jl.. De parkeerregulering 2015 is uitgebreid besproken. Er zijn verschillende amendementen ingediend. Het amendement van de PvdA is aangenomen. Hierin worden de zones D1 en D2 niet samengevoegd tot één grote D1 zone. Wel worden de Nachtegaal en een gedeelte van de Goudvink en Winterkoning toegevoegd aan zone D2. Dit op verzoek van de bewoners aldaar naar aanleiding van een enquête en een bewonersavond.
Alle partijen stemden voor dit voorstel op de Stadspartij Nieuwegein na.

Ook werd een amendement aangenomen van het CDA en GroenLinks dat door de gemeente voor het zomerreces van 2015 een onderzoek wordt uitgevoerd naar het functioneren van de parkeerbelasting en parkeeroverlast in zone D2 in nauw overleg met het wijkplatform Doorslag en waarbij ook de inwoners worden betrokken.
De situatie nu is alsvolgt: de zones D1 en D2 worden niet per 1 maart a.s. samengevoegd tot één grote zone D1. Zone D1 blijft voorlopig zoals die nu is., zone D2 blijft ook zoals die nu is met dien verstande dat de Nachtegaal en een gedeelte van de Goudvink en Winterkoning bij zone D2 komen (dit op verzoek van de bewoners uit die straten).
Er komt voor de zomervakantie een nader onderzoek.
De gemeente is teruggefloten om op basis van feitelijk één klacht en een brief van één partij de situatie te veranderen. Het gaat het wijkplatform erom, dat het proces tot aan de beslissing eerlijk gevoerd wordt en dat op de juiste feiten gebaseerd een beslissing genomen wordt.