Kort geluidsscherm om parkeerplaats A2

Rijkswaterstaat heeft in 2011 de A2 langs onze wijk verbreed tot 2 x 4 rijstroken en tegelijkertijd het terrein bij het tankstation aan de oostkant van de weg, waar zich vroeger een zoutopslag bevond, omgevormd tot een parkeerplaats. Er is alleen voorzien in een geluidswerend scherm tussen de parkeerplaats en de hier pal tegenaan liggende woning; tussen parkeerplaats en de nabij gelegen woonhuizen aan de IJsselsteinseweg komt geen geluidswerende voorziening. In een poging om deze alsnog gerealiseerd te krijgen, hebben de bewoners bij de gemeente zienswijzen ingediend bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning waarover Rijkswaterstaat moet beschikken om het geluidsscherm te mogen bouwen. Het college van B&W heeft besloten de omgevingsvergunning toch te verlenen. De resultaten van het door Rijkswaterstaat gebruikte rekenmodel voor de geluidsbelasting op de woningen aan de IJsselsteinseweg geven aan dat de door de parkeerplaats veroorzaakte geluidsbelasting binnen de normen zal blijven. Wel heeft de gemeente bij het verlenen van de vergunning voor het geluidsscherm bij Rijkswaterstaat erop aangedrongen alsnog te zorgen voor een geluidswering bij de parkeerplaats aan de kant van de IJsselsteinseweg.