Bestemmingsplan Batau

21 okt 2018 - Zienswijze bestemmingplan Batau

Na publicatie van het ontwerp-bestemmingsplan Batau in de  Molenkruier heeft het wijknetwerk Batau-zuid onderstaande Zienswijze ingediend. Het ontwerpplan was weliswaar aangepast nav een eerdere inspraakreactie van het wijknetwerk maar die aanpassing ging naar de mening van het wijknetwerk nog niet ver genoeg.  
Vandaar deze officiële zienswijze.  B&W zal nu eerst een reactie moeten geven op deze zienswijze voordat het (aangepaste) ontwerp aan de Raad kan worden aangeboden.
Zodra de reactie van B&W is ontvangen zullen we die hier publiceren.

http://www.nieuwegeinsewijken.nl/upload/bestanden/downloads/zienswijze-bestemmingsplan-aanvraag-20181030.jpg

17 sept. 2018 Beantwoording inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Batau

from: Lont-Benjamins, Agnes <a.lont@nieuwegein.nl>
Date: ma 17 sep. 2018 om 09:58
Subject: Beantwoording inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Batau
To: l.foortse@gmail.com <l.foortse@gmail.com>

Geachte mevrouw Foortse,

Namens het Wijknetwerk Batau Zuid heeft u een inspraakreactie ingediend op het voorontwerpbestemmingsplan Batau. Inmiddels heeft het college uw inspraakreactie behandeld en van een beantwoording voorzien. Deze beantwoording treft u aan in bijgevoegde notitie “Beantwoording inspraak voorontwerpbestemmingsplan Batau”. De beantwoording van uw reactie kunt u vinden bij “indiener 3”. In de beantwoording kunt u lezen dat uw reactie voor ons aanleiding gaf om het bestemmingsplan aan te passen.

De bestemmingsplanprocedure wordt vervolgd en het bestemmingsplan ligt van 17 september tot en met 29 oktober ter inzage, zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen. Vanuit huis kunt u het bestemmingsplan inzien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0356.BPBA2017-ON02. Ook ligt het plan in de genoemde periode ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders,

Mr. M.J. van Iperen

hoofd Ruimtelijk Domein

Notitie beantwoording inspraak
Voorontwerpbestemmingsplan Batau

 

notitie-beantwoording-inspraak

notitie-beantwoording-inspraak

notitie-beantwoording-inspraak

notitie-beantwoording-inspraak

notitie-beantwoording-inspraak

notitie-beantwoording-inspraak

 

 

26 april 2018: Reactie Gemeente op vraag Wijknetwerk Batau-zuid


Beste Liesbeth,

Doel van het Groenstructuurplan is het ontwikkelen en behouden van een gezond,
soortenrijk, evenwichtig, robuust en aaneengesloten netwerk van natuur- en
groengebieden in Nieuwegein. Tegelijk geeft het plan handvatten om flexibel in te
spelen op ontwikkelingen zonder dat de kwaliteit van het netwerk vermindert.

In het groenstructuurplan is ervoor gekozen om de ecologische verbindingszone
te beperken tot die gebieden die ook daadwerkelijk een robuuste, aaneengesloten verbindingszone kunnen vormen. ‘Kleine’ snippers groen (waaronder het door u
bedoelde groen) vallen hier niet meer onder. Het groen langs de A2 daarentegen
weer wel. De ecologische zone bestaat dus nog steeds. Daarnaast zijn er ter
ondersteuning van de ecologische verbindingszone zogenaamde ‘Stapstenen’
aangewezen.

Voor de verschillende gebieden (ecologische verbindingszone, stapstenen en
‘gewoon’ groen) gelden verschillende regels. Deze kunt u ook terugvinden in het bestemmingsplan Batau. Voor ‘stapstenen’ (de lichtgroene gebieden op het kaartje
in mijn vorige mail) geldt dat als er toch een ontwikkeling met een negatief effect
moet plaatsvinden, het negatieve effect gecompenseerd moet worden.
Op deze manier zijn de stapstenen zelfs beter beschermd dan de huidige
ecologische verbindingen, waar geen compensatie werd gevraagd bij een
gewenste ontwikkeling.

Ik hoop dat ik u met deze mail wat meer duidelijkheid heb kunnen geven.
Mocht u meer achtergrondinformatie willen hebben dan verwijs ik u daarvoor
naar het groenstructuurplan (http://www.ikbennieuwegein.nl/Oude+projecten/groenstructuurplan/documenten
+groenstructuurplan/default.aspx#folder=798843).

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Vriendelijke groet,

Agnes Lont-Benjamins

 

20 april 2018, Vraag Wijknetwerk Batau-zuid nav antwoord gemeente 26 jan. 2018


Beste Agnes,

Een deel van de gearceerde gebieden maakt op dit moment onderdeel uit van de ecologische zone. Nu lijkt het er op dat deze gebieden worden aangewezen als Groengebied. De vraag blijft nu waarom stukken van de huidige ecologische zone straks als Groen gebied worden aangewezen.

U geeft aan dat dit in op basis van het groenstructuurplan is gebeurd. Kent het groenstructuurplan geen Ecologische zone meer?

het Wijknetwerk Batau-zuid

 

Onderwerp: 26-01-2018: Reactie gemeente Nieuwegein op Inspraakreactie

 

Geachte heer/mevrouw

Afgelopen maandagavond was u aanwezig op de inloopavond van het voorontwerpbestemmingsplan Batau. Tijdens deze avond merkten verschillende aanwezigen op dat het groen ten oosten en zuiden van de Nedereindseweg 405 als ‘Woongebied’ is bestemd. Naar aanleiding van deze opmerking heb ik het één en ander uitgezocht.

Het blijkt inderdaad dat de bestemming ‘Woongebied’ voor deze percelen ten onrechte is opgenomen (evenals voor een aantal plekken ten noorden van de Nedereindseweg). Op basis van het groenstructuurplan moeten de groen-gearceerde gebieden de bestemming ‘Groen’ hebben. In het ontwerpbestemmingplan zullen wij dit rechtzetten en de groen-gearceerde gebieden de bestemming ‘Groen’ geven.

Ik hoop u met deze mail voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze mail alsnog een formele inspraakreactie bij het college van burgemeester en wethouders willen indienen dan kan dat als volgt:

-       schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van inspraakreactie
        voorontwerpbestemmingsplan Batau; of         

        mondeling op afspraak bij mevrouw I.C. de Zeeuw-‘t Lam,
        telefoonnummer (030) 607 14 33; of

-       digitaal met het formulier “Inspraak ruimtelijk plan(nen)”, 
        https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/scInspraak.aspx          

Op het ontwerpbestemmingsplan kunt u later dit jaar ook nog een keer reageren.

Vriendelijke groet
Agnes Lont-Benjamins | Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening | Gemeente Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein 
T 030-607 1978 | E a.lont@nieuwegein.nl

Aanwezig op: ma, wo en do

24-01-2018: Inspraakreactie Wijknetwerk Batau-zuid

Jan 2018: Uitnodiging inloopavond bestemmingsplan Batau (noord + zuid) op 22 jan 2018


Op maandag 22 januari 2018 start de inspraakperiode voor het voorontwerpbestemmingsplan Batau. Deze dag organiseren wij van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond in het Stadshuis, Stadsplein 1, verdieping 4.

U kunt deze avond vrij inlopen voor een toelichting op dit conceptplan en informatie over de mogelijkheid om uw reactie te geven.
De inspraakperiode loopt van 22 januari t/m 5 februari 2018.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Elke gemeente in Nederland is verplicht om voor haar grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Een bestemmingsplan geeft onder andere aan welk gebruik op een bepaald perceel is toegestaan (bijvoorbeeld Wonen of School) en waar mag worden gebouwd en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden.
De bestemmingsplannen van Batau zijn verouderd. Ze zijn niet meer in overeenstemming met de huidige wetgeving, in de loop der jaren verleende vergunningen, (in samenspraak met u) vastgesteld nieuw beleid enzovoort. Daarom wordt voor Batau een algehele actualisering van de bestemmingsplannen voorbereid. Er komt één nieuw bestemmingsplan Batau.
In dit bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Wel is geprobeerd om (in lijn met de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt) het plan beter leesbaar en digitaal makkelijker toegankelijk te maken

bestemmingsplan-1524918233.jpg