WarmteTransitie Visie

Bijdrage:        Jos de Vries
Werkgroep:  fysieke leefomgeving Wijknetwerk Batau-Zuid.
Datum:          
update: 12 februari 2022


Van het aardgas af in Nieuwgein

Volgens het Klimaatakkoord moeten alle woningen in 2050 van het aardgas af, ook die in Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein doet er trouwens, qua ambitie, nog een schepje bovenop door de doelstelling te hanteren om in 2040 energieneutraal te zijn.

Om het doel van het Klimaatakkoord dichterbij te brengen moet in heel Nederland per gemeente in een zg. Transitievisie Warmte worden vastgelegd.  Op 25 november jl. heeft de Raad van Nieuwegein besloten tot vaststelling van de  Transitievisie Warmte. (zie links op de website van het wijknetwerk)   In wijkuitvoeringsplannen moeten vervolgens samen met bewoners en gebouweigenaren de vervolgstappen op een rij worden gezet.

In de Warmtetransitievisie (WTV) wordt per wijk aangegeven wat volgens de gemeente het (meest kansrijke) alternatief is voor aardgas.  Voor geheel Batau-zuid wordt uitgegaan van een collectieve oplossing, namelijk een  warmtenet. De WTV roept nog veel vragen op; om maar één voorbeeld te noemen: nergens is de randvoorwaarde vastgelegd dat de woonlasten van de bewoners niet zullen stijgen.

De gemeente wil in Batau-zuid nog dit jaar starten in een combinatie met het Betere Buurt-project Gebouwendrift.

Kort gezegd: er staat de komende jaren heel veel te gebeuren in Batau-zuid en het raakt ons allemaal. 

Oproep aanmelden Werkgroep

Het wijknetwerk vraagt daarom bij deze aan bewoners van de wijk (zowel huurders als eigenaar-bewoners) zich aan te melden bij het wijknetwerk (wnw_batauzuid@hotmail.com ) zodat we een stevige werkgroep kunnen oprichten die zich de komende jaren met dit onderwerp gaat bezig houden.  

https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/bestanden/pdf.jpg Rapport Transitievisie Warmte

https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/bestanden/pdf.jpg Raadvoorstel Transitievisie Warmte

https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/bestanden/pdf.jpg Raadsbesluit Transitievisie Warmte