Aardwarmte, waarom moeten we daar voorzichtig mee zijn?

Bijdrage:        Jos de Vries
Werkgroep:  fysieke leefomgeving Wijknetwerk Batau-Zuid.
Datum:         10 januari 2022

 

Aardwarmte in Batau-zuid

Enkele maanden geleden heeft het bedrijf Warmtebron de stekker getrokken uit een aardwarmteproject in Nieuwgein. Dat project was er op gericht om vanuit een put gelegen bij Zuidstede heet water te winnen uit grondlagen gelegen op grote diepte onder de wijk Batau-zuid. De kans is aanwezig dat dat project op een gegeven moment opnieuw opgestart gaat worden. 

Aardwarmte wordt beschouwd als een vorm van duurzame energie. Echter, vanwege zorgen over veiligheid en de afwezigheid van een goede regeling voor vergoeding van eventuele schade heeft Jos de Vries (samen met de BAN, Warmtebron en de gemeente) deelgenomen aan de speciaal voor dit project opgerichte Werkgroep Veiligheid en Schade.

Mede door Jos de Vries is er vanuit de Werkgroep stevige input geleverd voor het op 20 december jl door de Raad vastgestelde “Afwegingskader Aardwarmte Nieuwegein”. Daarin is nu voor het eerst (van te voren) vastgelegd aan welke (harde) voorwaarden een eventueel nieuw initiatief voor het opstarten van winning van aardwarmte in Nieuwegein zal moeten voldoen.  Alle voorstellen vanuit de Werkgroep zijn in het Raadsbesluit uiteindelijk integraal overgenomen; de bewonersvertegenwoordigers in de werkgroep hadden daarvoor al snel gehoor gevonden bij wethouder Schouten, waarvoor dank.

Met name houden deze voorstellen in dat niet alleen de veiligheid zoveel mogelijk moet zijn geborgd maar dat er ook zekerheid is over een adequate schaderegeling voor het geval er toch nog (op termijn) sprake zou zijn van schade.  Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat toepassen van duurzame aardwarmte ten koste gaat van de veiligheid en zonder dat schadevergoedingen vooraf zijn verzekerd.

Door het wijknetwerk zal de komende periode nauwlettend in de gaten worden gehouden of de Raad en Burgemeester en Wethouders zich stipt zullen houden aan de afspraken in het Afwegingskader.  Het Afwegingskader wordt binnenkort door de gemeente gepubliceerd en is te raadplegen  op het Stadhuis en de website van de gemeente.  Het Raadsbesluit en bijbehorende stukken zullen binnenkort ook op de website van het wijknetwerk geraadpleegd kunnen worden.  

Via het secretariaat van het wijknetwerk (wnw_batauzuid@hotmail.com) kunnen eventueel ook vragen worden gesteld aan Jos de Vries die namens het wijknetwerk heeft deelgenomen aan de Werkgroep Veiligheid en Schade.  Die vragen zullen uiteraard allemaal worden beantwoord.  

Aardwarmte kan van groot belang worden bij het streven  van de regering om woningen af te koppelen van het aardgas; dat wordt ook wel genoemd: de Warmtetransitie.  Zie het artikel elders in deze wijkkrant over de Warmtetransitie in Nieuwegein.

upload/bestanden/afwegingskader-aardwarmte-nieuwegein.pdf Document Afwegingskader aardwarmte.