Knip in de Batauweg

Knip in de Batauweg

Er rijdt veel verkeer over de Batauweg.  Aan de Batauweg liggen twee belangrijke winkelcentra: Walnootgaarde en Muntplein.   Verder vormt de Batauweg een noord-zuid / zuid-noord doorgaande verbinding voor veel aanliggende wijken in Nieuwegein-noord, vanaf stadscentrum tot aan Galecop.  De hoge verkeersdrukte op de Batauweg overschrijdt de maximale verkeersbelasting welke nog aanvaardbaar is voor dit type weg.   Hierdoor ontstaat een gevoel van onveiligheid, met name voor fietsers wanneer het autoverkeer met (te) hoge snelheid vlak langs je heen raast…


Verkeerstechnisch bureau DTV

Gemeente Nieuwegein heeft het verkeerskundig adviesbureau DTV in de arm genomen. DTV heeft met verkeersintensiteitsmetingen het keuzegedrag van de automobilist voor de Batauweg onderzocht.

De belangrijkste conclusie:

“De Batauweg vormt een sluikroute voor Noord-Zuid en Zuid-Noord verkeer waar eigenlijk de AC-Verhoefweg voor gebruikt had moeten worden.”   Of, bij stagnatie op de snelwegen rond Nieuwegein,  zelfs de A2 en A12.

Om de verkeersintensiteit te dempen heeft de Gemeenteraad besloten in de Batauweg een zogenaamde “knip” aan te brengen.   De “knip” dwingt de automobilist naar de AC-Verhoefweg zodat het verkeer op de Batauweg beperkt wordt tot fietsers en speciale doelgroepen zoals OV, vrachtverkeer, hulpdiensten en ontheffing houders.

Inspraakavond

Op 12 april was er een inspraakavond waarop belangstellenden hun mening konden geven over de knip.    Op de inspraakavond blijkt weinig enthousiasme voor de knip…   Maar we mochten niet meer beslissen óf er een knip komt, dat besluit is door de raad al genomen en staat vast.   de knip komt er: voor een proefperiode van een jaar.   Na dat jaar gaat ie weer weg, of, bij succes, wordt de knip permanent.

De enige nog openstaande beslissingen:

1. De plek van de knip
2. De vorm/uitvoering van de knip

Succescriteria van de knip

Het succes wordt bepaald door na dat jaar weer verkeersintensiteitsmetingen uit te voeren.  De Batauweg moet dan op de norm of lager zitten welke geldt voor dit type weg.    Maar er is beloofd dat ook de buurten en middenstand geënquêteerd zullen worden hoe de knip door hun ervaren wordt.

Kantekeningen bij het verzamelen van gegevens

Tijdens de inspraakavond werd het wel duidelijk dat de vermeende onveiligheid van de Batauweg niet gestaafd kon worden met ongevallencijfers.   Verder betreurden wij het zeer dat in de verkeersintensiteitsmetingen niet het effect van de Nedereindseweg in de polder Rijnenburg (Utrechts grondgebied) is opgenomen, men heeft geheel verzuimd deze weg mee te tellen en te meten!    De Nedereindseweg in Rijnenburg buigt in Nieuwegein voor het autoverkeer af naar de Heemraadsweide en komt uit op de Batauweg.   De Rijnenburgse Nedereindseweg is een geliefde “sluik”route voor A12 autoverkeer met bestemming Nieuwegein, Utrecht of verder naar het zuiden, als het vastloopt bij Oudenrijn.

Andere verkeersdrukkende maatregelen: halteren

Behalve het instellen van een knip wordt ook nog een andere verkeer belemmerende maatregel getroffen:  het halteren van bushaltes.   Deze beslissing is NIET tijdelijk; halteren wordt permanent ingevoerd.
Halteren houdt in dat de bus niet zijwaarts naar een halte uitwijkt, maar gewoon stopt op de hoofdrijbaan.   Het overige verkeer wordt maximaal gehinderd en komt tot stilstand.

De bus breekt hiermede de snelheid van dat verkeer en de doorstroming.   Een ander voordeel is dat fietsers niet meer “gesneden” worden door de bus-beweging, maar hoogstens nog door de voetgangers, buspassagiers.   Een veel veiliger situatie!   Een deel van de automobilisten zal besluiten om deze reden de Batauweg te mijden.     Deze maatregel werd op de inspraakavond zeer positief ontvangen!   Maar “halteren” is extra, en niet “in plaats van” de knip…

Knip: waar?

De vergadering stelde twee voorkeurlocaties vast:

1. Kruispunt Nedereindseweg / Batauweg
2. Batauweg ter hoogte van het zebrapad voor het winkelcentrum Muntplein

Voordeel locatie 1:
Er is al een knip aldaar in de Nedereindse weg en een oversteekplaats. Hier kan de knip ook niet ontweken worden via “sluik”routes.

Voordeel locatie 2:
Het winkelcentrum Muntplein blijft goed bereikbaar zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden.    Dit beperkt de schade voor de middenstand.  Maar er zijn  wel aanvullende verkeersmaatregelen nodig om “sluik”verkeer langs het Muntplein of door de Weidebuurten tegen te gaan.

Knip: hoe ziet dat eruit?

De volgende uitvoeringsvormen zijn mogelijk, bij alle vormen is het mogelijk de knip 24 uur rond de klok actief te laten zijn, of alleen tijdens spitsuren.

1.    Bebording: verboden in te rijden met tabel met verboden/toegestaan tijden.
Handhaving: BOA / politie, bekeuring bij betrappen, of
Handhaving: Camerabewaking 100% pakkans en een automatische prent bij overtreding.

2.  Bebording en fysieke belemmering door een “poller”; een inzinkbare paal.  Overtreden is fysiek bijna niet meer mogelijk.   De knip wordt met camera’s wel bewaakt, een overtreding veroorzaakt forse schade aan auto en poller en met camera’s kan dan de dader worden achterhaald.

3.    Bussluis.  Alleen bussen en vrachtwagens kunnen nog door.

4.    Bemande bewaking met eventueel een slagboom.  Omdat het een proef betreft zou men voor bemande bewaking kunnen kiezen, maar dit is wel heel duur…