GEMEENTERAAD KIEST VOOR KINDCENTRUM MET GYMZAAAL PLUS

Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad in uitvoering van een eerder raadsbesluit een besluit genomen over het plan onderwijshuisvesting in de wijk Doorslag. De keuze voor een MFA (kindcentrum) en gymzaal plus op de locatie Groenling lag voor. Verkeersmaatregelen rondom de locatie horen er ook bij.
De raad heeft unaniem voor het plan gestemd, waarmee de weg nu vrij is voor het bouwen van een kindcentrum met een gymzaal plus. In het kindcentrum komen zoals het er naar uitziet de basisscholen de Krullevaar en de Trompetvogel, de BSO en de peuterspeelzaal.
Het wijkplatform is blij dat er geluisterd is naar de bewoners van de wijk die er vanaf het begin af aan tegen waren dat er een sportzaal met tribune en kantine zou komen. Een sportzaal met tribune en kantine trekt meer bezoekers aan, ook in de weekenden, met gevreesde parkeer- en geluidsoverlast. De nu geplande gymzaal plus is een gymzaal die iets groter is dan de huidige gymzaal en zonder kantine en tribune.
Aandachtspunt is de verkeerssituatie in de wijk. Naar een aantal punten zal worden gekeken of deze aange-past kunnen worden, zoals de toegang bij de Groen-ling, de Braamsluiper en het Zwartkoppplein, zodat er veilige schoolroutes ontstaan voor de kinderen van en naar school. Het mooiste zou zijn als veel kinderen lopend of op de fiets naar school zullen komen.

NIEUWBOUW OF VERNIEUWBOUW

De gemeente heeft subsidie gekregen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om te onderzoeken of het mogelijk is om in plaats van sloop en nieuwbouw bestaande schoolgebouwen aan te passen aan de eisen van de tegenwoordige tijd. De schoolgebouwen uit de jaren zeventig kenmerken zich o.a. door ruime schoollokalen en grote speelpleinen. Het gaat verder dan alleen een renovatie. De gebouwen worden toekomstbestendig gemaakt. De gemeente wil inzetten op behoud als uitgangspunt en zet een inventarisatie op naar bestaande scholen en werkt o.a. voor de wijk Doorslag de vernieuwing van schoolgebouwen verder uit. Volgens wethouder Jan Kuiper geeft de subsidie de mogelijkheid om de cultuurhistorische waarde van schoolgebouwen mee te nemen in het onderzoek naar de noodzakelijke vernieuwing van de scholen. Zo kan een goed beeld verkregen worden van de betekenis van de school voor de buurt. Met dit onderzoek kan een extra stap worden gedaan het unieke erfgoed die plek te geven die het voor de bewoners verdient.
Waarschijnlijk is het goedkoper dan slopen en nieuwbouw. Per school zullen drie doorgerekende ontwerpen worden gemaakt, die als basis kunnen dienen voor het vervolgtraject. Uit deze ontwerpen moet blijken of de scholen getransformeerd kunnen worden naar scholen die voldoen aan de eisen en gebruikerswensen van de huidige tijd.

Geschiedenis

De gemeente is bezig met de herijking van de school- en sportgebouwen. Doorslag is samen met Vreeswijk en Fokkesteeg als eerste aan de beurt. Er is een aantal bijeenkomsten geweest voor de bewoners. N.a.v. deze bijeenkomsten is voor Doorslag in principe gekozen voor de locatie Groenling. Dit is nog niet definitief. Waarschijnlijk komt het in september in de gemeenteraad aan de orde.

Een aantal bewoners rondom de locatie Groenling maakt zich ernstig zorgen over de verkeerstoename, de parkeergelegenheid en de geluidsoverlast die een Multi Functionele Accommodatie met zich mee zal brengen. Met name het feit dat de huidige gymzaal vervangen zal worden door een sportzaal met een tribune en een horeca-gelegenheid baart hen zorgen. Zij hebben de werkgroep Groenling opgericht. Het wijkplatform Doorslag (onder)steunt de werkgroep.

Onder de kop Documenten - schoolgebouwen Werkgroep Groenling - vindt u de verslagen van de werkgroep.