Het Wijknetwerk, voor u en door u!

 

Samenwerken aan een fijne buurt!

Het Wijknetwerk heeft als doel een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving te creëren en ziet het als haar rol om de saamhorigheid maar ook het burgerinitiatief in de wijk te stimuleren en met de gemeente af te stemmen.

Het Wijknetwerk ziet graag dat de wijkbewoners het Wijknetwerk beter leren kennen en proactief worden.  U bent als bewoner een deskundige in uw wijk. Als geen ander weet u wat er nodig is voor uw buren en uzelf.  Is er een kinderspeelplaats nodig of stoort u zich aan een verkeersituatie?  Het Wijknetwerk is dé plek om uw ideeën te bespreken en te realiseren.

Het Wijknetwerk (bestaande uit bewoners van Batau-zuid) zet zich in voor een prettige woonomgeving.  Wij worden hierbij ondersteund door de Gemeente Nieuwegein, Politie, Movactor en de woningcorporaties.


Wat doet het Wijknetwerk voor de wijkbewoners?

Het bevorderen en behouden van de leefbaarheid van de wijk in de breedste zin van het woord en het bevorderen van de participatie van de bewoners  van de wijk bij het realiseren daarvan. Het Wijknetwerk heeft in de afgelopen jaren meegedacht aan verbetering van onze wijken. In het kader van leefbaarheid van de wijk faciliteert het Wijknetwerk door bewonersinitiatieven te ondersteunen of fungeert het Wijknetwerk als communicatiekanaal naar bevoegde en uitvoerende instanties.

Een bloemlezing:

·       de jaarlijkse kerstboom bij winkelcentrum de Gaarde  en

·      de hanging baskets met bloemen aan de lantaarnpalen langs de Batauweg hieruit
     betaald.

·    Het Wijknetwerk heeft financieel bijgedragen aan de herinrichting van het        
    binnenpleintje Aardbeigaarde/Meloengaarde initiatief van de bewoners.

·   Wij bespreken zaken van sociale en fysieke veiligheid. En brengen dit onder de
   aandacht van onze wijkmanagers die er bij de juiste personen mee aan de slag gaan.

Betekenis van sociale en fysieke veiligheid.

Sociale veiligheid:   mate van criminaliteit, overlast, a-sociaal gedrag etc.

Fysieke veiligheid: gevaarlijke verkeerssituatie, defecten aan straat- of wegmeubilair, defecten aan speeltoestellen, zieke of dode bomen welke gevaar op kunnen leveren, etc.

Het Wijknetwerk wil een laagdrempelig communicatiekanaal zijn naar gemeentelijke overheid, politie of andere openbare lichamen.

Voor kleine en eenvoudige projecten welke u in uw buurt uit wil voeren, beschikt het Wijknetwerk over een budget, waaruit wij u financieel kunnen ondersteunen.  Uiteraard heeft uw project tot doel de leefbaarheid en woongenot in uw buurt te verhogen!

Heeft U misschien ook een suggestie voor besteding van dit geld?  Laat het ons weten!

Vertel ons uw idee voor een betere of leukere wijk. Kom langs bij een van de vergaderingen
(graag vooraf even aanmelden zodat we rekening kunnen houden met uw komst) of neem contact op met het Wijknetwerk.

Wij zoeken constant wijkgenoten die enthousiast willen meewerken aan het wijkwerk. Voelt u er iets voor om mee te praten of te helpen in een van de werkgroepen om uw buurt te verbeteren? Wij maken graag kennis met u! Contact ons: emailadres:

wnw_batauzuid@hotmail.comTijdelijk een nieuwe voorzitter.

Het Wijknetwerk heeft tijdelijk een nieuwe voorzitter. Liesbeth Foortse (afgetreden voorzitter) heeft Hans Schenk bereid gevonden het voorzitterschap tijdelijk op zich te nemen.   We blijven zoeken naar een  definitieve voorzitter.

Dank Liesbeth,

Welkom Hans!Wijknetwerk Batau-zuid zoekt een nieuwe voorzitter.

Het Wijknetwerk Batau-zuid (bestaande uit een groep enthousiaste bewoners van Batau-zuid) zet zich in voor een prettige, veilige en aantrekkelijke woon en leefomgeving. Het Wijknetwerk werkt samen met de gemeente om knelpunten in de wijk op te lossen of verbeteringen door te voeren en ziet het als haar rol om de saamhorigheid maar ook het burgerinitiatief in de wijk te stimuleren en met de gemeente af te stemmen.

Het Wijknetwerk vergadert zeven keer per jaar met vertegenwoordigers van de gemeente, politie en andere openbare instanties als de agenda daar aanleiding toe geeft.  Het dagelijks bestuur van het Wijknetwerk komt enkele dagen voorafgaand aan de openbare vergadering bijeen om de agenda te bepalen.

We zijn op korte termijn op zoek naar een vrijwillig(st)er voor de
functie van voorzitter.

De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van het Wijknetwerk Batau-zuid. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de vaste leden van het Wijknetwerk en draagt met het bestuur zorg voor het initiëren, vormgeven en uitvoeren van hun werkzaamheden. Verder houdt de voorzitter overzicht met betrekking tot de taak- en rolverdeling binnen het Wijknetwerk, blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de wijk en is de voorzitter van de vergaderingen van het bestuur van het wijknetwerk. Daarnaast heeft c.q. onderhoudt de voorzitter contacten met de partners. Uiteraard heeft de voorzitter de ruimte om deze taken mede naar eigen inzicht in te vullen.

Vindt u het leuk om op deze manier actief te zijn voor uw wijk en ook om daartoe de nodige contacten in de wijk op te zoeken en te onderhouden? Bent u nieuwsgierig geworden?   Neem contact op met onze secretaris Marcel van Montfoort email:

wnw_batauzuid@hotmail.com

 

 

 

 

 

foto

foto