Buurtbericht 12 Energiepark Rijnenburg september 2018


Nieuwsbrief 12 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop september 2018 

Klik hier voor de html versie
 
Utrecht.nl/rijnenburg
 
Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
September 2018
 
Hoe kunnen we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie produceren met behulp van zonne- en/of windenergie?  En hoe kunnen we dat combineren met andere activiteiten in dit gebied? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Hiervoor werden verschillende scenario’s uitgewerkt. Dit deden we samen met u. Begin 2019 neemt de gemeenteraad van Utrecht, na het raadplegen van de buurgemeenten, een besluit over de zes onderscheidende scenario’s. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.
 
Laatste werkbijeenkomst: 9 oktober a.s.
Op dinsdag 9 oktober a.s. vindt de derde en laatste werkbijeenkomst plaats. U bent van harte uitgenodigd om tussen 18.00 en 21.00 uur langs te komen bij La Place De Meern A12 (voorheen AC Restaurant), Meerndijk 59, Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst kunt u met de gemeente Utrecht in gesprek over de opbrengst van het ontwerpproces. 
De derde werkbijeenkomst is qua inhoud en opzet anders dan de voorgaande werkbijeenkomsten. Eerder haalden we ideeën op voor de verdere uitwerking van de scenario’s van het energielandschap. De initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente Utrecht hebben de opmerkingen en ideeën die zijn opgehaald zo goed mogelijk verwerkt in de scenario’s. Tijdens deze laatste werkbijeenkomst kunt u vragen stellen en reageren op eventuele onduidelijkheden en onjuistheden in de producten die naar aanleiding van de eerdere werkbijeenkomsten en ontwerpateliers zijn opgesteld. Er is ook ruimte voor andere vragen, bijvoorbeeld over het vervolgproces.

Vooraf aanmelden 
De derde werkbijeenkomst is opgedeeld in drie verschillende gespreksrondes, die ieder een uur duren. U kunt zich voor één gespreksronde aanmelden. Op deze manier proberen we het aantal mensen over de avond te spreiden en iedereen voldoende gelegenheid te geven zijn of haar vragen beantwoord te krijgen. 

De gespreksrondes zijn op dinsdag 9 oktober: 

•    van 18.00 tot 19.00 uur (ronde 1)
•    van 19.00 tot 20.00 uur (ronde 2)
•    van 20.00 tot 21.00 uur (ronde 3)

U kunt zich tot zondag 7 oktober a.s. aanmelden via de website. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u uiterlijk maandag 8 oktober per e-mail een bevestiging van ons. Mochten er meer aanmeldingen binnenkomen dan we in deze drie gespreksrondes kunnen plaatsen, dan zullen we nog een extra gespreksronde aanbieden.

Informatie vooraf op de website
Om u goed te kunnen voorbereiden op deze bijeenkomst zetten we de scenario’s en de begeleidende documenten vooraf online op onze website. We streven ernaar dit ongeveer een week voor de werkbijeenkomst te doen. Het betreft de documenten waar we tijdens de werkbijeenkomst het gesprek over zullen hebben. Zodra de documenten online staan laten we dit weten via de nieuwsbrief.
 
Gemeente Utrecht ·
Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · 
Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht 14 030 · 
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl 


Nieuwsbrief 12 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop Januari 2019Nieuwsbrief 12 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop Januari 2019

Klik hier voor de html versie

 

 


Nieuws van Buren van Rijnenburg - januari 2019

Beste lezers,
 
In de afgelopen maanden heeft u even niets van ons gehoord, maar wij waren achter de schermen actief bezig om informatie te verzamelen en wij hebben gesprekken gevoerd met verschillende betrokken partijen.
 
In november hebben wij bij Provinciale Staten aangedrongen op een stellingname over duurzame woningbouw, wat heeft geleid tot de motie van 5 november. Na lang aandringen hebben we de geluidsgegeven van het door de gemeente ingehuurde bureau DGMR over de hoorbaarheid van de windturbines in de polder boven water gekregen. In november is er ook een wijziging opgetreden in de gemeentelijke projectorganisatie.
Wij hebben op 12 december een gesprek gevoerd met de nieuwe projectleiding en hierover zijn op 20 december vragen in de gemeenteraad van Utrecht gesteld. Ook hebben wij met verschillende betrokken partijen gesprekken gevoerd. De wethouder heeft op 20 december aangekondigd dat zij de scenario’s met een voorkeursadvies aan omringende gemeentes en Provinciale Staten stuurt.
 
Wij vrezen dat het College met een overhaaste keuze voor een combinatie van zonne- en windenergie naar buiten zou kunnen treden. Geruchten bevestigen dit. Daarom vinden wij het nu een juist moment om u te informeren over de open discussie die wij willen voeren over de voordelen van het scenario met alleen zonne-energie, zoals het scenario Zon Voorop. Hierover meer in bijgaande (samenvatting van) onze Open brief met bijlagen aan de lokale politiek.

 

Samenvatting van de Open brief van Buren van Rijnenburg en Reijerscop met bijlagen

 

Utrecht kan kiezen voor het grootste zonnepark in Nederland

 
In een open brief aan de leden van de Provinciale Staten en de gemeenteraad Utrecht en omringende gemeentes van de polders Rijnenburg en Reijerscop roept de belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) op tot een open discussie met lokale overheden, omwonenden en externe deskundigen over voor- en nadelen van de scenario’s met zonne- en/of windenergie, waarbij feiten van ficties worden gescheiden. 
 
BVRR vreest dat het College in een te vroeg stadium een overhaaste keuze maakt voor een combinatie van zon en windturbines, zonder dat de voordelen van een scenario met alleen zonne-energie goed zijn afgewogen tegen scenario’s met windenergie. 
 
“Een betere opbrengst hernieuwbare energie kan ook zeer goed bereikt worden met een scenario met alleen zonne-energie en dus met veel minder impact op de hele omgeving”, aldus BVRR.
 “Met het scenario Zon Voorop kan Utrecht zelfs kiezen voor het grootste zonnepark in Nederland. Het gaat om een gebied van 227,5 ha. ingepast in de natuurlijke omgeving. Het totale poldergebied omvat 1150 ha. Hier is naast het zonnepark genoeg ruimte voor woningbouw en een parkstructuur passend in de ringparken rond de stad Utrecht”.
 
Het scenario Zon Voorop wekt voor een oppervlakte van 227,5 ha. volgens opgave 155 Gwh (gigawatt uur) energie op. Dit is goed voor het stroomverbruik van 45.000 huishoudens. Het is evenveel als de energieopbrengst van 10 megagrote windturbines van 230 meter die elk 15 Gwh opleveren.
 
Tot nu toe houdt de gemeente zich helaas niet aan de oorspronkelijke afspraken welke waren gemaakt in het Raadsbesluit daterend 6 juli 2017. Hierin wordt gevraagd om een integrale visie op het hele gebied, waarin naast duurzame energie ook wordt gekeken naar toekomstige woningbouw, groen en recreatie. Deze integrale planning is er nog steeds niet. 
Ook Provinciale Staten heeft op 5 november een motie aangenomen waarin bij de gemeente Utrecht wordt aangedrongen op een integrale planning waarin rekening wordt gehouden met andere bestemmingen in de polder. 
 
In het Raadsbesluit van 6 juli 2017 was ook gevraagd om een scenario met windturbines zonder een toename van het geluid boven het bestaande wegverkeer. Echter, een dergelijk scenario is er niet en is ook niet mogelijk. 
Zelfs volgens de geluidsgegevens van het door de gemeente ingehuurde bureau DGMR levert het scenario met de minste overlast (Poldermodel) bij windkracht 5 en wind richting het meetpunt Aardakker echter nog steeds 5 uur hoorbaar geluid op. Dit staat voor ongeveer 750 woningen in een strook langs de A12 in De Meern-Zuid. De situatie bij windkracht 5 of hoger komt in ons land voor in 22% van de tijd. 
Het gaat dus om vele slapeloze nachten of stilzetten van de windturbines (zie ervaringen windturbines Houten). De geluidsoverlast voor de huidige en toekomstige bewoners in de polder is nog veel ernstiger te noemen.
 
Toekomstige woningbouw zou volgens het genoemde Raadsbesluit vanaf 2030 mogelijk moeten zijn, maar de geplande windturbines met omvangrijke funderingen zullen er naar verwachting minimaal tot 2043 staan. Dit maakt toekomstige woningbouw zeer onaantrekkelijk en dat is volgens BVRR niet acceptabel. 
Wel valt woningbouw heel goed te combineren met een zonnepark, waarvan panelen ook nog deels op toekomstige woningen kunnen worden gelegd.
 
BVRR wijst voorts op de discussie rond het debacle van de Uithoflijn en de motie die de gemeenteraad op 20 december daarover heeft aangenomen: Een zorgvuldige procedure bij grote en complexe projecten
Tenslotte pleit BVRR er voor om de door de raad van Utrecht genoemde Regeling Grote Projecten toe te passen op het project Duurzame Energie Rijnenburg, waar de gemeente zich eveneens niet aan eerdere afspraken lijkt te houden.
 
 
Met vriendelijke groet,
BVRRBijlagen:
 

Open brief aan Leden van de gemeenteraad van Utrecht en de buurgemeentes, leden van Provinciale Staten Utrecht 
https://gallery.mailchimp.com/734a0ec7e48e9d9f763688a76/files/f250385e-defa-434f-a2ac-4a5da1847553/201901121_open_brief_gemeenteraden_final.pdf

Motie "Lessen voor grote en complexe projecten"
https://gallery.mailchimp.com/734a0ec7e48e9d9f763688a76/files/2f17cb0c-7571-456c-ae6b-f576cb9d36a2/20181220_motie_0278_complexe_projecten_Utrecht.pdf

Raadsbesluit Startdocument Rijnenburg en Reijerscophttps://gallery.mailchimp.com/734a0ec7e48e9d9f763688a76/files/4ef94409-dd2f-449f-b038-daf89f9a5027/getekend_raadsbesluit_nr_49_20170706.pdf


Motie Rijnenburg voor wonen, groen, recreatie en winning schone  energie
https://gallery.mailchimp.com/734a0ec7e48e9d9f763688a76/files/2b799240-8782-4152-8d7c-e611f192b4f3/motie_116A.pdf

Conclusies geluid in en buiten de polder 
https://gallery.mailchimp.com/734a0ec7e48e9d9f763688a76/files/159d336f-c5ed-48cc-8a8e-d7f077d1dcae/Conclusies_geluid_in_en_buiten_de_polder_perscenario_.pdf

Geluidstabel polder 28-11-2018
https://gallery.mailchimp.com/734a0ec7e48e9d9f763688a76/files/25f36dea-385d-43b5-8d4a-68944062696c/Geluidstabel_polder_28_11_2018.pdf
 
 

Deel deze informatie,
praat erover met uw buren!

 

Het laatste nieuws over Rijnenburg

Meer nieuws en overige informatie vindt u op onze website. En op de pagina Media:
  • VVD bereid windmolens in te ruilen voor kerncentrales
  • Hoogleraar TU Eindhoven: ‘Nu van het gas af leidt alleen tot meer CO2-uitstoot’
  • Lopend Vuur: Er is geen plek op land voor windmolens
  • ‘Stop het “groenwassen” van stroom’
  • De aarde draait door
Ga naar de website
 
Delen
Tweet
Doorsturen
 
U vindt ons ook op Facebook en Twitter.
U kunt deze nieuwsbrief ook eenvoudig doorsturen.
 

 

Copyright © 2019 Buren van Rijnenburg, All rechten voorbehouden.

Voeg ons toe aan uw adresboek

Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of u afmelden van deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp

Gemeente Utrecht.
Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · 
Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht 14 030 · 
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl