Nieuwsbrief 3 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop

Klik hier voor de html versie
Utrecht.nl/rijnenburg

Nieuwsbrief 3 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop  Januari 2018

Hoe zijn zonnepanelen en windmolens in te passen en te combineren met andere functies in Rijnenburg en Reijerscop? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad afgelopen juli aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit doen we samen met u. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.


Eerste ontwerpateliers achter de rug

Initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden werken samen aan de verschillende scenario’s voor het energielandschap. Om tot deze scenario’s te komen worden werkateliers en werkbijeenkomsten georganiseerd. Inmiddels zijn de deelnemers van het ontwerpatelier twee keer bij elkaar geweest. De eerste keer op 14 december om met elkaar kennis te maken en afspraken te maken over de samenwerking en het proces. Vervolgens op zaterdag 20 januari om aan de slag te gaan met het ontwerpen van de visie op het energielandschap op basis van de eerste grove schetsen van ontwerpbureau Bosch Slabbers.

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst kwam naar voren dat men het onderscheid tussen ‘werkbijeenkomst’ en ‘werkatelier’ lastig vond. De termen lijken veel op elkaar en worden daardoor vaak door elkaar gehaald. We hebben daarom besloten een kleine aanpassing te doen en de term ‘werkatelier’ te vervangen door ‘ontwerpatelier’.


Kijk op de website voor meer informatie over het ontwerpproces.

Eerste schetsen energielandschap

Voor het ontwerpatelier van 20 januari jl. had het ontwerpbureau een groot aantal zeer uiteenlopende schetsen gemaakt voor het energielandschap. Die schetsen zijn tijdens het ontwerpatelier door de deelnemers voorzien van vragen en opmerkingen. Het ontwerpbureau gaat de komende tijd de meest kansrijke schetsen verder uitwerken tot een beperkt aantal voorlopige scenario’s. Daarnaast is afgesproken dat de initiatiefnemers en de uitwerkingsgroep samenwerken om de effecten van de uitgewerkte scenario’s (o.a. geluid en slagschaduw) in beeld te krijgen.

Deelnemers aan de ontwerpateliers zijn de initiatiefnemers, de ontwerpers van ontwerpbureau Bosch Slabbers, leden van de uitwerkingsgroep en de gemeente. Het streven is om na het tweede ontwerpatelier meerdere uitgewerkte scenario’s voor het energielandschap te hebben zodat initiatiefnemers, ontwerpbureau en experts daarover met u en alle andere bewoners en belanghebbenden in gesprek kunnen tijdens de werkbijeenkomst. Hiervoor zullen ook de gevolgen van de scenario’s inzichtelijk zijn gemaakt. De leden van het ontwerpatelier gebruiken de opmerkingen uit de werkbijeenkomst om de scenario’s verder uit te werken.

Lees hier de terugkoppeling van het eerste ontwerpatelier op 20 januari 2018.

Eerste werkbijeenkomst in de wijk: tweede week april

De eerste werkbijeenkomst vindt naar verwachting plaats in de tweede week van april (week 15). Dit is iets later dan we in eerste instantie van plan waren en pas na het ontwerpatelier in plaats van ervoor. We hebben hiertoe besloten op advies van de deelnemers van het ontwerpatelier. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst eind vorig jaar gaven zij aan dat dit om verschillende redenen hun voorkeur had:

• Deelnemers vinden het beter als voor de eerste werkbijeenkomst de scenario’s voldoende ver uitgewerkt zijn, zodat we tijdens de werkbijeenkomst gericht met elkaar in gesprek kunnen.

• Deelnemers willen graag dat er tijdens de eerste werkbijeenkomst inzicht is in de effecten van de verschillende scenario’s op het gebied en de omgeving, dat moet dus uitgezocht worden.

• Deelnemers vinden de tijdsinvestering van een hele zaterdag voor het ontwerpatelier te intensief en hebben voorgesteld hier halve dagen van te maken. Dit maakt dat er dus meer bijeenkomsten nodig zijn.

 
De groep initiatiefnemers bestaat inmiddels uit zeven partijen. Die partijen hebben afgelopen tijd gesproken over samenwerking en hun ideeën over zonne- en windenergie in Rijnenburg en Reijerscop uitgewisseld. Dit heeft tijd gekost, maar was nodig ter voorbereiding op het uitwerken van de scenario’s door de uitwerkingsgroep, het ontwerpbureau en de initiatiefnemers.

Dit alles heeft ons doen besluiten de eerste werkbijeenkomst door te schuiven naar de tweede week van april. Of dit haalbaar is, hangt af van de vorderingen in de ontwerpateliers. Uiteraard melden we zodra we dit weten de exacte datum of data in deze nieuwsbrief en op de website. 

Terugkoppeling van de uitwerkingsgroep

De uitwerkingsgroep voor het energielandschap Rijnenburg-Reijerscop is voor de tweede keer bij elkaar geweest, dit maal om zich voor te bereiden op het ontwerpatelier van 20 januari.

Lees hier de terugkoppeling van de bijeenkomst van 9 januari 2018.

Inloopspreekuur is vervallen

Tot vlak voor de kerst hadden we iedere week op woensdagavond een inloopspreekuur in AC De Meern. Omdat hier geen belangstelling voor bleek te zijn, hebben we dit inloopspreekuur laten vervallen. Mocht u toch een vraag hebben of met ons in gesprek willen, dan kunt u ons uiteraard bellen of mailen: telefoon 030 – 286 2624 of duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl.

Wintergastenonderzoek in Rijnenburg en Reijerscop

De beschikbare informatie over flora en fauna in Rijnenburg en Reijerscop is niet meer actueel. De gemeente heeft daarom aan de vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland (kortweg SOVON) opdracht gegeven om in de winter van 2017/2018 een wintergastenonderzoek uit te voeren. SOVON is een organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. De komende weken kunt u in Rijnenburg en Reijerscop medewerkers van SOVON tegenkomen die tellingen uitvoeren. De resultaten van het wintergastenonderzoek zullen eind april van dit jaar beschikbaar zijn.

Het vogelonderzoek is seizoensgebonden. Slechts één keer per jaar kan wintergastenonderzoek worden gedaan. De resultaten zijn niet direct noodzakelijk voor het ontwerpen van de scenario’s, maar wel nodig voor het vervolgproces, mocht de raad positief besluiten over de scenario’s en vragen één of meer scenario’s verder uit te werken.

Komende maand zal worden bekeken welke andere flora en fauna onderzoeken de komende tijd uitgevoerd gaan worden. Hierover meer in een volgende nieuwsbrief.

 

Gemeente Utrecht · Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht ·

14 030 · duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl 
Volg ons

Deel deze nieuwsbrief