Persbericht van de gemeente

 

College presenteert voorstel voor sluitende begroting

 

 
 

 

 

Er zijn extra maatregelen nodig voor een sluitende begroting in 2014 en jaren erna. Dat stelt het college in de voorjaarsnota. De gemeente ontvangt minder geld van het Rijk. Daarbij zijn de kosten voor de overhead in de gemeentelijke organisatie niet langer dekkend. Het college stelt voor om een aantal budgetten voor de rest van 2014 af te ramen. Daarbij geldt voor 2015 en verder dat er aanvullende ombuigingsmaatregelen nodig zijn. In het coalitieakkoord ‘De toekomst vormen we samen’ zijn voorstellen daarvoor opgenomen. De financiële voortgangsrapportage 2014 en vooruitblik naar 2015 is aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Uit de voortgangsrapportage over de begroting van 2014 blijkt dat er voor 1,5 miljoen extra geld nodig is. Dat wordt vooral gezocht in het nemen van maatregelen in de gemeentelijke organisatie. Hierbij gaat het om het schrappen van vacatureruimte, budget voor inhuur en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast wordt voorgesteld om een aantal activiteiten te stoppen de rest van het jaar. Door het verslechterde financiële perspectief voor 2015 en daarna ontkomt de gemeente er niet aan om extra maatregelen te nemen. Hierbij gaat het om een bedrag van 1,7 miljoen. Het college legt onder andere voor: het in één organisatieonderdeel onderbrengen van het gemeentelijk vastgoed, de verhoging van de OZB met 2,2% en het schrappen van eerder uitgestelde activiteiten. In aanloop naar de begroting worden deze maatregelen verder uitgewerkt.

 

Anders en slimmer organiseren en besteden
De gemeente kent in het meerjarenperspectief van de begroting  een aantal onzekerheden. Zo zijn er onbekendheden over de nieuwe taken in het sociaal domein, het aantal bijstandsgerechtigden en de ontwikkeling van de algemene uitkering van het Rijk. De voorgestelde maatregelen maken de begroting tot en met 2017 sluitend. In 2016 presenteert het college nieuwe voorstellen om ook de begroting voor 2018 sluitend te houden. Oplossingen hiervoor vragen om een andere benadering. Niet zomaar begroten, maar slimmer organiseren en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners en organisaties. Samen met de stad.
De gemeenteraad spreekt over de voorjaarsnota in de commissievergadering van 25 juni. In de raadsvergadering van 10 juli stelt de gemeenteraad de voorjaarsnota vast. In aanloop naar de begroting 2015 worden de voorstellen dit najaar verder uitgewerkt. In november vindt de raadsvergadering plaats waar de gemeenteraad de begroting 2015 vaststelt.

Download onderstaande nieuwsbrief