Persbericht gemeente over opheffing van het wijkplatform HZL

Reactie college op aankondiging opheffing Wijkplatform Hoog Zandveld Lekboulevard

 

 

Het college ontving gisteren per mail een brief van het wijkplatformHoog Zandveld Lekboulevard (HZL) met de mededeling dat het zichzelf opheft. Naar aanleiding hiervan vond vandaag een gesprek tussen een afvaardiging van het wijkplatform HZL en wijkwethouder Hans Adriani en wethouder Gesprek met de Stad Martijn Stekelenburg plaats om meer duidelijkheid te krijgen over de achtergrond van de beslissing.

Het gesprek is goed verlopen. Uit het gesprek concludeert het college dat er verschil van inzicht bestaat over hoe diverse processen zijn verlopen en de manier waarop de rol van het wijkplatform HZL gezien wordt. Ondanks meerdere gesprekken is het niet gelukt de meningen tot elkaar te brengen. Het college respecteert het besluit van het Wijkplatform HZL en wil de gewisselde argumenten gebruiken bij haar oriëntatie op de samenwerking met bewoners en wijkplatforms.

Martijn Stekelenburg:
“Als wethouder ben ik verantwoordelijk voor de dialoog met de stad. Ik word door dit gesprek weer bevestigd in de noodzaak om een open gesprek aan tegaan met wijkmanagers en de wijkplatforms over hun rol, om zo waar nodig te komen tot een nieuwe werkwijze. Dit ligt in het verlengde van mijn intentie, zoals verwoord in het coalitieakkoord. De gesprekken die ik de komende tijd ga voeren zullen bijdragen aan een betere visie over hoe de gemeente en de wijknetwerken zich het best tot elkaar verhouden.”

Hans Adriani:
“Ik betreur het als nieuwe wijkwethouder dat ik niet heb kunnen werken aan een hernieuwde samenwerking met deze betrokken groep vrijwilligers. Toch zet ik onverminderd in op betrekken van inwoners in de wijk om samen de wijk naar een hoger plan te tillen.”