Persbericht Samenwerking verbetering waterkwaliteit

PERSBERICHT 

Gemeente Nieuwegein en waterschap werken samen aan waterkwaliteit 

 

 

De gemeente Nieuwegein gaat in 2016 aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit in park Oudegein en Batau zuid. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betaalt hier voor de helft aan mee, vanuit de regeling ‘Impuls Kwaliteitswater in de Stad’. Met deze regeling stimuleert het waterschap maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in stedelijk gebied. Wethouder Peter Snoeren en hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar hebben de samenwerking op 12 november 2015 bevestigd door het ondertekenen van een overeenkomst.  Peter Snoeren: “Het is belangrijk om continue de waterkwaliteit te blijven verbeteren”

Geen kroosvorming door verbetering doorstroming

In het park langs de A2 in Batau-Zuid en in de sloten ten oosten van het Natuurkwartier worden zes duikers die nu volledig onder water liggen gedeeltelijk boven water gelegd. Ook baggert het waterschap de sloten in het park in Batau-Zuid. Ten slotte maken we een nieuwe verbindingsduiker tussen de twee watergangen aan de noordzijde van sportcomplex Parkhout. Door deze maatregelen verbetert naar verwachting de doorstroming zodanig dat het kroos zal verdwijnen. Watergangen die bedekt zijn met een laag kroos hebben een slechte ecologische waterkwaliteit. Vanwege het gebrek aan zuurstof en het ontbreken van lichtinval kan de overige flora en fauna zich niet ontwikkelen. Stank en vissterfte kunnen het gevolg zijn. Deze problemen zijn na de maatregelen een stuk kleiner.

Europese Kaderrichtlijn Water

Het inhoudelijk kader voor de Impuls Kwaliteitswater is de Europese Kaderrichtlijn Water: het geld is bestemd voor maatregelen die de ecologische of fysisch-chemische toestand van het stadswater verbeteren. In de praktijk gaat het vaak om het oplossen van knelpunten als stank, kroos en dode vissen. Tot en met 2020 stelt het waterschap hiervoor ieder jaar in totaal € 300.000 ter beschikking voor de gemeenten in haar beheersgebied.

In 2016 krijgen de gemeenten Nieuwegein, Houten, Utrecht, Lopik en Zeist een bijdrage. Het gaat in totaal om 11 verschillende projecten. Variërend van de aanleg van natuurvriendelijke oevers en waterplanten, voorzieningen aanleggen om de trek van padden en andere dieren makkelijk te maken, het verbeteren van de doorstroming van het water, tot het herinrichten van watergangen en vijvers.

Nieuwegein 12 november 2015

Onderschrift foto: Wethouder Snoeren (links) en Hoogheemraad Jansen op de Haar (rechts) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.