Oproep voor de wijken Vreeswijk en Batau Zuid / Noord

Kennisgeving op grond artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordeningBurgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het voornemen bestaat om voor de wijken Vreeswijk, Batau Noord en Batau Zuid een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijkeordening voor te bereiden. 

Directe aanleiding voor de nieuwe bestemmingsplannen vormt de wettelijkeplicht om bestemmingsplannen actueel te houden en niet ouder dan tien jaar. Overeenkomstig artikel 1.3.1, tweede lid, van het Bro delen wij u mee dat er op dit moment geen stukken ter visie worden gelegd, geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat het voor onafhankelijke instanties ook niet mogelijk is advies uit te brengenover het voornemen.Wel kunnen bewoners en ondernemers t/m 2 maart 2015 een verzoek indienen om het bestemmingsplante wijzigen. Ze krijgen hiermee de mogelijkheid om hun concrete plannen te realiseren.Woont of werkt u in de wijk Vreeswijk, Batau Noord of Batau Zuid en heeft u plannen om op uw perceelin strijd met het huidige bestemmingsplan uit te breiden of iets anders te gaan doen dan wat debestemming aangeeft? Dan kunt u t/m 2 maart 2015 een verzoek indienen om het bestemmingsplan tewijzigen. U kunt hiervoor het “formulier principeaanvraag” gebruiken: www.nieuwegein.nl/bouwenenverbouwen. Alle verzoeken worden beoordeeld en naar verwachting zal nog voor de zomervakantie een besluitworden genomen over het wel of niet meenemen hiervan in het verdere bestemmingsplanproces.Vervolgens is het de bedoeling dat medio 2016 de geactualiseerde bestemmingsplannen gereed zijn.Aan de behandeling van uw verzoek zijn mogelijk kosten verbonden. Voor meer informatie hieroververwijzen wij naar het formulier en onderstaande contactgegevens.Let op: verzoeken die na 2 maart 2015 worden ingediend, kunnen niet meer meegenomen worden.Voor die verzoeken zal een aparte procedure doorlopen moeten worden. Dit zal voor u meer kostenmet zich meebrengen.Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met de volgende medewerkersvan het team Ruimtelijke Ordening:- Renske van Rooijen (030) 607 12 41 r.vanrooijen@nieuwegein.nl (Vreeswijk);- Ingeborg de Zeeuw-’t Lam (030) 607 14 33 i.dezeeuw@nieuwegein.nl (Batau Zuid);- Johan Haaksman (030) 607 15 64 j.haaksman@nieuwegein.nl (Batau Noord).Nr. 9020 GEMEENTEBLAD 2 februari2015Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein.1