Wijkbudget

Creatief parkeren

Creatief parkeren

Criteria voor verstekken van bijdrage uit wijkbudget

Jaarlijks ontvangt het Wijkplatform Vreeswijk (WPV) van de Gemeente Nieuwegein een wijkbudget. Een eventueel positief saldo ultimo elk jaar mag worden meegenomen naar een daaropvolgend kalender jaar, mits het dan dat jaar wordt uitgegeven.

Toetsingscriteria

Het budget kan worden besteed aan initiatieven in Vreeswijk, die op één of andere manier een duurzame bijdrage leveren aan de leefbaarheid, cultuur of sociale cohesie. Onder sociale cohesie worden geen straatfeesten gerekend. Criteria:

 • De aanvraag levert een bijdrage aan de uitstraling van Vreeswijk;

 • De aanvraag is duurzaam;

 • De aanvraag bevordert de leefbaarheid in Vreeswijk;

 • De aanvraag bevordert de natuurwaarde in Vreeswijk;

 • De aanvraag heeft een cultureel of toeristisch karakter.

Procedure

De aanvraag moet schriftelijk onderbouwd en met een begroting worden ingediend bij de secretaris van het WPV. De themagroep cultuur toetst de aanvraag en legt deze tijdens de eerst volgende vergadering ter besluitvorming voor aan de leden van het WPV. Indien gewenst dan mag de aanvrager het initiatief toelichten.

De aanvrager wordt binnen vier weken na bovengenoemde vergadering door de secretaris schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van het WPV.

Spelregels

 • De aanvraag moet passen binnen de criteria die gesteld zijn door het WPV en niet strijdig zijn met bestaand gemeentelijk beleid.

 • Initiatieven die eigenlijk vallen onder reguliere gemeentelijke budgetten worden niet gehonoreerd.

 • De aanvraag dient schriftelijk gemotiveerd en uitgewerkt inclusief begroting bij de secretaris van het WPV te worden ingediend (met prijsopgaven en evt. bijlagen).

 • De aanvragen moeten voor 1 juli van elk jaar zijn ingeleverd bij de penningmeester.

 • In de Beugelaer wordt jaarlijks een oproep gedaan (2e nummer van elk jaar)

 • De indiener moet aantonen dat de aanvraag zelf uitgevoerd kan worden dan wel dat uitvoering van de aanvraag begeleid kan worden.

Rene Kwant .

Voorzitter Wijk Platform Vreeswijk                                                        Vastgesteld in WP vergadering dd 1 maart 2010