Uitnodiging Bijeenkomst Fort Vreeswijk

achterzijde fort dijkaanzicht

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan: Bedrijven en organisaties betrokken bij Vreeswijk
Van: Wijkplatform Vreeswijk
Betreft: Nieuwe invulling accommodaties Fort Vreeswijk

Geachte betrokkene,

Het Wijkplatform nodigt u uit voor een informatie-en inventarisatieavond op dinsdag 5 maart 2013. Tijdens deze avond informeren wij u over de geplande sluiting van een aantal accommodaties op het Fort aan het einde van dit jaar en de wensen en ideeën van het Wijkplatform Vreeswijk (WPV) om een wijkcentrum in Vreeswijk  te behouden. Het WPV hoort graag van u of u met ons de ambitie deelt om in Vreeswijk een wijkcentrum open te houden en of u zelf interesse heeft om daar in te participeren, dan wel of u ideeën heeft voor de invulling van het Fort in de nabije toekomst. De huidige gebruikers van het Fort worden ook apart benaderd om te horen wat hun wensen zijn voor de toekomst.

Nieuw gemeentelijk beleid
De gemeente Nieuwegein financiert sinds jaren de welzijnsstichting MOvactor (voorheen SWN).   De gemeente heeft besloten om slechts in 5 wijken een  buurtaccommodatie open te houden. Deze buurtaccommodaties  moeten de komende jaren laagdrempelige wijkservicecentra worden. MOvactor ontwikkelt samen met de eerste lijn (ondermeer: huisarts en fysiotherapie)  in 5 wijken nieuwe accommodaties waarin zorg en welzijn bij elkaar komen. Voor inwoners van Vreeswijk is het  wijkservicecentrum in HoogZandveld aangewezen.

Activiteiten en voorzieningen in de buurt
Het WPV is om twee belangrijke redenen van mening  dat de basisvoorzieningen voor zorg en welzijn voor iedereen toegankelijk en goed bereikbaar aangeboden moeten worden. Dat betekent dicht in de buurt. We vinden het belangrijk dat iedere bewoner zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk kan blijven wonen. Vreeswijk staat bekend om zijn saamhorigheid. Bewoners hebben zorg voor elkaar. Het WPV is daar trots en zuinig op en denkt dat bewoners daarom de gelegenheid moeten houden om elkaar te ontmoeten en om met elkaar activiteiten te ondernemen. Een wijkservicecentrum in HoogZandveld voorziet  voor bewoners van Vreeswijk niet in die behoefte. Het WPV wil graag  het Fort Vreeswijk behouden voor enkele wijkactiviteiten en sociaal-medische-maatschappelijke en culturele  voorzieningen. Daarnaast wil het WPV in samenwerking met de gemeente het Fort Vreeswijk actief in gebruik houden om verloedering tegen te gaan. Het accent voor de nieuwe invulling ligt op het terrein van: zorg, welzijn, cultuur en sociaal- maatschappelijke activiteiten.

Kunnen we gezamenlijk  het Fort kostendekkend openhouden? 

De gemeente geeft aan dat het mogelijk is in een wijk een buurtcentrum open te houden, mits bewoners zelf participanten vinden die mee willen doen om de exploitatie dekkend te houden. De gemeente verleent haar medewerking om te onderzoeken of Fort Vreeswijk kostendekkend kan gaan functioneren. Een buurtcentrum dat op deze manier vorm gegeven wordt, wordt aangemerkt als een ‘satelliet’ van één van de 5 wijkservicecentra.

Participanten heel welkom
Het WPV is naarstig op zoek naar participanten die in het kader of in het verlengde van de doelstelling een  deel van de ruimte zouden willen exploiteren. Graag horen wij op de informatieavond uw gedachten hierover. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn dan kunt u per mail reageren of een afspraak maken voor een gesprek. Meedenkers en potentiële participanten kunnen contact opnemen met de projectleider van het project ‘behoud Fort Vreeswijk en Dorpshuis in zelfbeheer’  Monique de Beer  email: moniquedebeer@xs4all.nl

 

Programma   5 maart
19.30 inloop; koffie en thee
19.45 welkom, kennismaking
20.00 toelichting stand van zaken door René Kwant
20.20 terugkoppeling bewonersavond
20.30 brainstorm plannen, wensen, ideeën
21.15 pauze
21.30 toelichting plan van aanpak, vervolg op deze avond
21.45 napraten en borrel

Locatie Buurthuis Vreeswijk;  Fort Vreeswijk

Graag tot ziens op 5 maart!

Met vriendelijke groet,

Namens Wijkplatform Vreeswijk
René Kwant
voorzitter 

Zie ook de brief die we rondgedeeld hebben voor de bewonersavond op 26 februari

« wijkberichten overzicht