Houden bewoners van Vreeswijk het Fort open?

Gebouwen op Fort Vreeswijk

Wat is er aan de hand
De gemeente Nieuwegein financiert sinds jaren de welzijnsstichting Movactor (voorheen SWN). De gemeente heeft besloten om slechts in 5 wijken een  buurthuis open te houden. Deze buurthuizen moeten de komende jaren laagdrempelige wijkservicecentra worden. Movactor ontwikkelt samen met de eerste lijn (ondermeer: huisarts en fysiotherapie)  in 5 wijken nieuwe accommodaties waarin zorg en welzijn bij elkaar komen.  Voor inwoners van Vreeswijk is het wijkservicecentrum in HoogZandveld aangewezen.

Activiteiten en voorzieningen in de buurt
Het WPV vindt dat de basisvoorzieningen voor zorg en welzijn voor iedereen toegankelijk en goed bereikbaar aangeboden moeten worden.
We vinden het belangrijk dat iedere bewoner zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk kan blijven wonen.  Vreeswijk staat bekend om zijn saamhorigheid. Bewoners hebben zorg voor elkaar. Het WPV is daar trots en zuinig op en denkt dat bewoners daarom de gelegenheid moeten houden om elkaar te ontmoeten en om met elkaar activiteiten te ondernemen.
Een wijkservicecentrum in HoogZandveld voorziet  voor bewoners van Vreeswijk niet in die behoefte. Het WPV wil graag  het Fort Vreeswijk behouden voor enkele wijkactiviteiten en sociaal-medische-maatschappelijke en culturele  voorzieningen. Daarnaast wil het WPV in samenwerking met de gemeente het Fort Vreeswijk actief in gebruik houden om  verloedering tegen te gaan.

Kunnen we zelf het buurthuis kostendekkend open houden?
De gemeente geeft aan dat het mogelijk is in een wijk een buurtcentrum open te houden, mits bewoners zelf participanten vinden die mee willen doen om de exploitatie dekkend te houden. De gemeente verleent haar medewerking om te onderzoeken of Fort Vreeswijk kostendekkend kan gaan functioneren.
Een buurtcentrum dat op deze manier vorm gegeven wordt, wordt aangemerkt als een ‘satelliet’ van één van de 5 wijkservicecentra.

Meedenkers en participanten gezocht
Het WPV zoekt bewoners die mee willen denken over een nieuwe invulling van het Fort Vreeswijk.
Vóór de zomervakantie moet er een plan liggen dat op haalbaarheid getoetst kan worden. In het plan moeten alle facetten die in de exploitatie een rol spelen onderzocht zijn: technisch, financieel , inhoudelijk en organisatorisch.
Ook particulieren, organisaties en bedrijven uit de wijk die voor zichzelf een mogelijkheid zien om een gedeelte  van de accommodatie te exploiteren, nodigen we uit om hun wensen en ideeën kenbaar te maken.
Het accent voor de nieuwe invulling ligt op het terrein van: zorg, welzijn, cultuur en sociaal- maatschappelijke activiteiten.
Meedenkers en potentiële participanten kunnen contact opnemen met Monique de Beer;  telefoon: 06-16007746 of email: moniquedebeer@xs4all.nl

« wijkberichten overzicht