Bewonersavond over Fort en wijkcentrum groot succes

Grote opkomst op het Fort

[Persbericht]

Inwoners van Vreeswijk hebben op 26 februari massaal gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken over het voortbestaan van hun wijkcentrum. Dinsdagavond hebben 100 mensen hun wensen en ideeën kenbaar gemaakt op de door de bewonersorganisatie, het Wijkplatform Vreeswijk (WPV),  georganiseerde bijeenkomst op het Fort.

Grote diversiteit
De voorzitter van het WPV, René Kwant was na afloop zeer te spreken over de veelzijdigheid van de aangeleverde ideeën.  “Ik was al blij verrast door de grote opkomst. De veelheid aan creatieve ideeën en de inzet van de bewoners om mee te denken heeft mijn verwachtingen van deze avond ruimschoots overtroffen.” Bewoners hebben daarmee goed kenbaar gemaakt waarom voor hen nu en in de toekomst een wijkcentrum van belang is. De ingebrachte ideeën  zijn voor het WPV de start van het proces met bewoners om te komen tot een exploitatieplan.

Voorziening in Vreeswijk sluit
Per 1 november 2013 stopt de welzijnsinstelling MOvactor met haar activiteiten op het Fort en beëindigt de huurovereenkomst met gebruikers.  Hiervoor in de plaats komt er in HoogZandveld een wijkservicecentrum. Voor inwoners van Vreeswijk betekent dit dat zij voor welzijns-en  zorgactiviteiten op de wijkservicecentrum  HoogZandveld zijn aangewezen.

Wijkplatform ijvert voor behoud voorziening
Het WPV wil het Fort Vreeswijk behouden voor voor gebruik door bewoners, verenigingen en ondernemers. Enkele wijkactiviteiten en sociaal-medische-maatschappelijke en culturele  voorzieningen moeten doorgang kunnen vinden. Daarnaast wil het WPV in samenwerking met de gemeente het Fort Vreeswijk actief in gebruik houden om verloedering van het Fort tegen te gaan. Het WPV vindt dat iedere bewoner zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk moet kunnen blijven wonen.  Dat kan alleen als de basisvoorzieningen voor zorg en welzijn voor iedereen toegankelijk zijn  en goed bereikbaar aangeboden worden. Vreeswijk staat bekend om zijn grote mate van sociale cohesie.  Bewoners hebben zorg voor elkaar. Het WPV is daar trots en zuinig op en denkt dat bewoners daarom de gelegenheid moeten houden om elkaar te ontmoeten en om met elkaar activiteiten te ondernemen in de eigen wijk.

Zelfbeheer

De gemeente geeft aan dat het mogelijk is in een wijk een buurtcentrum open te houden, mits bewoners zelf participanten vinden die mee willen doen om de exploitatie dekkend te houden. De gemeente verleent haar medewerking om te onderzoeken of Fort Vreeswijk kostendekkend kan gaan functioneren. Het WPV creëert ook overleg met de huidige huurders en met ondernemers.

Unieke kans voor bewoners
Een unieke kans  voor bewoners om samen te denken over en te werken aan een succesvolle wijklocatie.  Bewoners hebben al  eerder een unieke locatie in Vreeswijk ‘gered’. De Museumwerf is door de inzet van bewoners ook behouden en is nu een enorm succes! Onder regie van het Wijkplatform wordt er in het najaar aan de gemeente een plan aangeboden voor het behoud van een actief Fort.  Één van de voorwaarden  voor het behoud van een actief Fort is dat de exploitatie van het Fort in de toekomst kostendekkend is. In het plan dat gemaakt wordt komen alle facetten die daarin een rol spelen aan bod, zoals  het technische, financiële, inhoudelijke en organisatorische aspect. Het WijkPlatformVreeswijk heeft hiertoe een themagroep ‘’Fort Vreeswijk en Dorpshuis’ ingesteld.  

Werkgroepen
Om een goed plan uit te werken heeft het Wijkplatform 3 werkgroepen ingesteld: werkgroep bouw en techniek, werkgroep beheerszaken,  wet-en regelgeving  en financiën (sponsoring, exploitatie) en een werkgroep activiteiten en participanten. Er hebben zich tijdens de bewonersavond al 8 bewoners opgegeven om actief te gaan participeren. Bewoners die ook actief willen meedenken kunnen zich aanmelden bij Monique de Beer (Projectleider  WPV ‘Fort Vreeswijk en Dorpshuis’;  via moniquedebeer@xs4all.nl ).

Bedrijven en organisaties
In maart worden ook  de Vreeswijkse bedrijven uitgenodigd om hun wensen en ideeën kenbaar te maken. Ook Nieuwegeinse organisaties op het terrein van cultuur, gezondheid en welzijn zijn uitgenodigd.

U kunt bovenstaande tekst als persbericht downloaden

« wijkberichten overzicht