Jaarplan 2013 Bestemmingsplan

De Lek bij Vreeswijk. Foto Google Earth

Deze themagroep houdt zich bezig met de plannen die de gemeente maakt voor de toekomst en dan vooral gezien wat dit voor kansen en problemen kan geven voor Vreeswijk. Betreft Aktie met betrekking tot conservering van de historische waarden, groenvoorziening en economische bedrijvigheid.

Doel: Leefbaar en economisch Vreeswijk, 1 bestemmingsplan voor Vreeswijk Noord en Kom Vreeswijk.

Resultaat 2012:  Toezegging samenvoegen bestemmingsplan Kom Vreeswijk en Vreeswijk Noord.

Aktie 2013: Bestemmingsplan behoud cq uitbreiding ecologische structuren, bestemming natuur bij driehoek Nieuwe kerkweg/Volkstuinen, volgen discussie structuurvisie 2030, aanlegsteiger bij de Lek, buitendijks voetpad langs de Lek, vertegenwoordiging in klankbordgroep ‘Ruimte voor de Lek’, Museumpassantenhaven.

Leden: René Kwant (portefeuillehouder), Margriet Mannak, Wim Hensbergen, Teus Kortenhoeven