Definitief ontwerp kunstwerken Blokhoeve gereed

Het college heeft op 4 maart 2014 de definitieve ontwerpen van de kunstenaars Yasser Ballemans en Alphons ter Avest goedgekeurd. Voor beide kunstwerken is een bouwvergunning aangevraagd. Zodra deze goedgekeurd is, volgt een inspraakperiode van 6 weken. Naar verwachting kunnen de kunstenaars nog voor de zomer 2014 de kunstwerken gaan maken.

Kunstenaars Alphons ter Avest en Yasser Ballemans hebben vorig jaar de opdracht gekregen om een kunstwerk te maken voor de wijk Blokhoeve. In januari hebben de kunstenaars hun definitief ontwerp aan de adviescommissie beeldende kunst gepresenteerd, in het bijzijn van de bewonersvertegenwoordiging. De aanwezigen waren positief over de beide ontwerpen. 

De Bever

De bever aan de damverbinding, van Alphons ter Avest, wordt uitgevoerd in Accoyahout, een zeer duurzame houtsoort waarvan de benodigde delen hout aan elkaar worden gezet (gefacceteerd). De bever heeft een staart, die als een vlonder op het water ligt. Zowel de voor- als de achterkant van de bever zijn open. De bever ligt langs het fiets/wandelpad dat naast het beeld loopt. De bever zal met zijn achterkant naar de AC Verhoefweg gericht staan.

De Vazen

De vazen, van Yasser Ballemans, komen op vier plekken langs de Middelhoeve. Het eerste en hoogste beeld komt bij de Taludweg, het tweede beeld komt (middenin) op de Middelhoeve. Het derde beeld komt in het plantsoen, aan de verste kant van de Taludweg. Het vierde beeld komt aan het eind van de Middelhoeve. Ook heeft de kunstenaar er voor gekozen om de beelden in twee kleuren groen te laten uitvoeren. De ondergrond is staal. Er komt beplanting in de vaasvormen, wat een natuurlijke uitstraling geeft. De beplanting zal met een onderhoudscontract van een tuinbedrijf onderhouden worden.

Meer informatie over de stappen die hiervoor genomen zijn is te vinden in het volgende document:

definitief_ontwerp_kunstwerken_blokhoeve_gereed.pdf

Ontwikkelingen Blokhoeve-oost plandeel Blok Oost

Op 23 maart 2015 zijn de contracten voor het bouwen in Blokhoeve-oost door de gemeente Nieuwegein en Portaal ondertekend.

Voor het realiseren van de woningen wordt een bestemmingsplan procedure opgestart. De inspraakprocedure start in juni en de formele ter inzagelegging zal net na de zomer plaatsvinden. Vaststelling zal dan medio december zijn. De eerste woningen kunnen dan in 2016 gebouwd worden.

Zie de bijlage voor meer informatie in de door de B&W aan het wijkplatform gestuurde brief:

Blokhoeve-oost.pdf

De vazen zijn geplaatst

Afgelopen augustus zijn de omgevingsvergunningen afgegeven voor twee kunstwerken in Blokhoeve. Daarmee is groenlicht gegeven voor de plaatsing van de Bever van Alphons ter Avest op de damverbinding en de Vazen van Yasser Ballemans langs de Middelhoeve.

De vazen zijn geplaatst

Verspreid over de gehele Middelhoeve staan vier vaasvormen. De locaties zijn in overleg met de bewoners gekozen. In de vazen is beplanting voorzien. Een hoveniersbedrijf heeft de planten geleverd en in de vazen aangebracht. In de jaren erna is in een contract met het hoveniersbedrijf geregeld dat de beplanting netjes wordt onderhouden.

Beverbeeld

De planning is dat de bever van kunstenaar Castor van Alphons ter Avest in het voorjaar van 2015 geplaatst kan worden. Ook hier is de locatie afgestemd met de direct omwonenden van Blokhoeve. De bever zal met zijn voorkant naar de wijk gericht zijn en met zijn staart naar de A.C. Verhoefweg. De staartis een vlonder, die door palen in het water wordt gesteund. De bever is nu in voorbereiding bij de constructeur. De delen Accoya hout waar de bever uit samengesteld wordt, worden in de werkplaats aan elkaar gelijmd tot het beeld zijn uiteindelijk vorm heeft gekregen en gereed is om geplaatst te worden op de damverbinding in Nieuwegein. Van de plaatsing zullen wij u op de hoogte houden. 

Door Janne Verweij, wijkkrant redactie en webmaster.

Informatieve bijeenkomst in de wijk

Informatieve bijeenkomst in de wijk

In de eerste helft van september organiseert de gemeente samen met het wijkplatform een informatieve bijeenkomst in Blokhoeve. U kunt dan kennismaken met de kunstenaars en uw reacties meegeven op het ontwerp. Het ontwerp zelf staat niet meer ter discussie, maar kleine aanpassingen kunnen de kunstenaars nog verwerken in het definitieve ontwerp. Ook bespreken wij dan graag met u de locaties die in aanmerking komen voor de kunstwerken. De afmetingen van de kunstwerken komen ter sprake evenals de veiligheid en vandalismebestendigheid. Alle inwoners van de wijk ontvangen hier in augustus een uitnodiging voor.

Definitief ontwerp van de kunstwerken en vervolgtraject

Begin november zullen de definitieve ontwerpen gereed zijn en worden beoordeeld door de Adviescommissie Beeldende Kunst en een afvaardiging van de bewoners. Na goedkeuring kunnen de kunstenaars beginnen aan de uitvoering en plaatsing van hun kunstwerk.

Daarvóór dient eerst een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, deze procedure duurt acht weken. Ook vindt er een toets plaats ten aanzien van veiligheid, beheer en vandalismebestendigheid. Daarna volgt een termijn van zes weken waarin bewoners bezwaar kunnen aantekenen tegen de vergunning. De kunstwerken kunnen waarschijnlijk rond de zomer volgend jaar geplaatst worden. 

Voor meer informatie, zie het volgende document:

Wijkbericht twee kunstwerken in Blokhoeve.pdf

Inloopavond op 23 juni 2015 over voorontwerp bestemmingsplan Blokhoeve Blok Oost

U bent via dit wijkbericht van harte uitgenodigd voor een inloopavond op dinsdag 23 juni 2015 op de vierde verdieping van het Stadshuis over het voorontwerp bestemmingsplan Blokhoeve Blok Oost. Tijd: vanaf 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het voorontwerp bestemmingsplan inkijken en eventuele vragen over de ontwikkelingen stellen. Wethouder Adriani zal bij deze bijeenkomst aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Ontwikkelingen Blok Oost

Met deze ontwikkeling wordt een volgend stuk van de wijk Blokhoeve gerealiseerd. In Blok Oost worden 54 grondgebonden woningen door bouwonderneming Trebbe en 70 sociale huurappartementen door woningcorporatie Portaal gerealiseerd. Bovendien is de verwachting dat nog eens 30 – 60 woningen aan het gebied kunnen worden toegevoegd. Volgens de planning start in 2016 de bouw.

Bestemmingsplan Blokhoeve Blok  Oost

Begin 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State enkele delen van het bestemmingsplan Blokhoeve vernietigd.  Om woningbouw mogelijk te maken, moet dit eerst hersteld worden en organiseert de gemeente deze inloopavond.

Inspraakprocedure

Het voorontwerpbestemmingsplan Blokhoeve Blok Oost met bijbehorende stukken ligt met ingang van 23 juni tot en met 6 juli 2015 ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u een inspraakreactie indienen. Inzage van deze stukken is mogelijk bij de receptie van het Stadshuis. Daarnaast kan het bestemmingsplan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl met plan-id: NL.IMRO.0356.BPBH2015HER001-VO01 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/inzienruimtelijkeplannen.

Plan Vlierhoeve

De omgevingsvergunning voor de 54 eengezinswoningen in het noordelijk deel van Blok Oost (Vlierhoeve) is al aangevraagd door Trebbe. Deze vergunning is nog niet verleend. Tijdens de inloopavond is Trebbe aanwezig om een korte toelichting te geven op het plan Vlierhoeve. De ontwerp omgevingsvergunning zal conform het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van juni 2014 tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan na de zomervakantie ter inzage gelegd worden. Dan bestaat er ook gelegenheid om te reageren op het plan Vlierhoeve. Het plan van Trebbe maakt geen deel uit van de inspraakprocedure van het bestemmingsplan. Om u toch alvast een indruk te geven, ziet u hieronder een impressie van het plan Vlierhoeve. Ook kunt u op de website www.vlierhoeve-nieuwegein.nlterecht voor meer informatie.

Sociale huurappartementen

Portaal is aanwezig tijdens de inloopavond om meer informatie te geven over de bouw van 70 sociale huurappartementen. Planning is dat deze woningen in 2017 worden opgeleverd.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne Siebers via telefoonnummer

030-6071295 of per e-mail: s.siebers@nieuwegein.nl

“Castor” nadert zijn voltooiing

Beste bewoners van Blokhoeve,

Onderstaande serie foto’s kreeg ik toegestuurd van Alphons ter Avest. De kunstenaar van de bever.

Heel mooi is te zien hoe van de gefreesde panelen hout het skelet van de bever uiteindelijk  bedekt  wordt met deze delen hout.

Het beeld zal in het voorjaar gereed zijn. De voorbereidingen die daarvoor getroffen moeten worden aan de dam zullen dan ook hebben plaatsgevonden.

Na overleg met het bedrijf van de hoogspanningsmast, is gebleken dat de afstand tussen bovenkant bever en de hangende kabel voldoende is volgens de geldende norm.

Ook is van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden toestemming verkregen voor de vlonder van de staart op het water.

De gemeente zal jullie op de hoogte houden van de plaatsing.

Met vriendelijke groet,

Janne Verweij
Gemeente Nieuwegein

Inwijding kunst in Blokhoeve

7 november werden de kunstwerken in Blokhoeve feestelijk ingewijd. Dweilorkest Batenbouwers ging de wijkbewoners voor langs de vier sculpturen van Yasser Ballemans. De stoet eindigde bij de Bever ‘Castor’ van Alphons ter Avest. Na de toespraak van wethouder Martijn Stekelenburg, droeg dichter Ton de Gruijter twee gedichten voor, die hij voor de kunstwerken schreef. En Alphons ter Avest vertelde nog over zijn werk.

Inwijding kunst in Blokhoeve
Fotoimpressie van 
© Janine Lubberding

Hieronder leest u de gedichten die dichter Ton de Gruijter schreef voor de Bever ‘Castor’ van Alphons ter Avest en voor de sculpuren van Yasser Ballemans. (Let op: copyright @ Ton de Gruijter!)

bever castor

een steenworp, zo vlak bij de hoeven
toch bouwde de bever precies hier zijn heem
’t nabij zijn van huizen is geen echt probleem
want hier, in de plas, is ’t goed toeven

de staart rust net boven het water
maar hoeft niet te seinen voor dreigend gevaar
want wat wordt hij immers nog anders gewaar;
‘…. een kind lacht, wat eendengesnater….’

zo wil hij – als ’t kan – blijven leven
niet schuw voor de mens, liever niet zo alleen
en vraagt u zich af; ‘gaat er meer door hem heen?’,
dan zal hij u openheid geven

© ton de gruijter 


buitenvazen

een vaas woont in huizen, in kamer of gang
als houder van bloemen en plant
de vorm houdt de groei in bedwang
omdat zij het sierlijk maar stevig omrandt

toch staan ze hier buiten, vlak bij het talud
en verder, de straat in als haag
’t is of zij u groeten; ‘saluut,
wie door onze blokhoeve reist zien we graag’

maar ook wie hier woont en de buurt soms verlaat,
de vazen ontvangen u weer
als u naar uw woning toe gaat,
ontsnapt aan de druk van ’t forenzenverkeer

ze groenen u fel tegemoet, zelfbewust
in weer en in wind, stoer en struis
wanneer u een huisgenoot kust
dan fluisteren zij; ‘heel de wijk is een thuis’

© ton de gruijter