Samen voor Nieuwegein groen

Eerder heeft u berichten ontvangen m.b.t. het initiatief Samen voor Nieuwegein groen. Afgelopen 14 juni heeft het eerste overleg plaats gevonden. Enkelen hebben eerder aangegeven geïnteresseerd te zijn. Via deze weg willen wij iedereen informeren over het eerste overleg (zie informatie onder aan deze email). Op maandag 1 juli zal een volgend overleg plaats vinden. Uiteraard bent u wederom van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Zodra de plek bekend is waar het overleg zal plaats vinden, zal deze gecommuniceerd worden.

 

De algemene ervaring is, dat de gemeente een financieel probleem eenzijdig wil oplossing met bebouwen van de laatste stukjes groen in de wijken. De gemeente is niet eerlijk en open naar zijn bewoners die hier tegen zijn. Er is een neerwaartse spiraal m.b.t. o.a. leegstaande kantoren, de financiën, Cityplaza en woningbouw. Nieuwegein behoort tot de top 3 minst aantrekkelijke gemeenten waar men wilt wonen. Dit initiatief wil hierin verandering aanbrengen.

Met dit initiatief willen we de krachten en informatie bundelen en willen we contacten, ervaringen, kennis en documenten uitwisselen. Het is niet de bedoeling om de initiatieven die de groepen afzonderlijk hebben opgestart over te nemen. Dit initiatief zal overkoepelend werken met als doel om alle Nieuwegeiners bewust te maken wat er gebeurd binnen de gemeentegrenzen van Nieuwegein. Iemand zal niet gauw wakker liggen van bebouwing van een klein veldje aan de andere kant van de stad. Het (wan)beleid van de gemeente inzake nieuwbouw moet echter elke Nieuwegeiner aanspreken.

Tijdens het overleg zijn enkele onderwerpen naar voren gekomen voor het initiatief.

  • Financiën
  • Leegstand en leegloop Cityplaza
  • Leegstand woningen (we gaan dezelfde weg op als de leegstand bij de kantoren)
  • Luchtvervuiling

Verder geeft de gemeente aan duurzaamheid en groen belangrijk te vinden. Wij willen de gemeente hierbij helpen.

 

Om het initiatief te ondersteunen wordt een website opgezet. Wijkplatform Groen wonen heeft aangegeven iemand te weten die dit zou kunnen opzetten. Verder zal er een manifest opgezet worden. Ruud zal het manifest van Burgerbelangen Nieuwegein opvragen. Dit kan als basis dienen voor het manifest van dit initiatief.

Als benaming voor dit initiatief is gekozen “Nieuwegeinse lente”.

 

De gemeente is op de hoogte van het initiatief en heeft verzocht om een gesprek. Dit gesprek zal plaats vinden op 25 juni. Het idee is om vooral de gemeente te laten praten en voornamelijk vragen te stellen. De hoofdvraagstelling zal zijn: Wat zijn nu echt de problemen van de gemeente en hoe kunnen we de gemeente hiermee helpen? Vooral de leegstand bij Cityplaza en woningen en luchtvervuiling zijn onderwerpen om te bespreken. Verder moeten we lijst opstellen met documenten die we willen opvragen tijdens het overleg.

 

Het volgende overleg zal plaats vinden op maandag 1 juli. Wijkplatform Groen wonen en bewoners Plettenburg kijken of zij een plek kunnen regelen voor dit overleg.

« archief overzicht