Nieuwsbericht gebiedsontwikkeling Rijnhuizen

Nieuwsbericht nummer 7, 29 januari 2014

Gebiedsontwikkeling Rijnhuizen, Parkhout en Zandveld

Het nieuwe jaar 2014 is alweer enige weken oud, en met dit nieuwsbericht informeren we u waar we nu staan in het project Rijnhuizen, Parkhout, Zandveld. Ook blikken we terug op de Raadsinformatie-avond van 10 december 2013 over de Gebiedsvisie Rijnhuizen .

Parkhout, Zandveld, Helmkruid

De gemeente Nieuwegein gaf op 2 december 2013 aan de wijknetwerken Lekboulevard Hoogzandveld/Zandveld, wijkplatform Groenwonen en enkele geïnteresseerde belanghebbenden uitleg over de verkeersonderzoeken in het project. Via de onderstaande link vindt u de presentatie die gegeven is en een kort verslag van het overleg.

http://www.nieuwegein.nl/14110/verkeer-parkhout/

De gemeentelijke projectgroep verwerkt momenteel alle bijdragen van betrokkenen van de afgelopen maanden tot een voorkeursmodel dat aan het College van B&W wordt voorgelegd. In dit voorkeursmodel wordt een keuze voorgesteld hoe het gebied te ontsluiten, welke groen wordt ingepast en welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de verdere ontwikkeling.

Op de informatieavond is aangegeven dat dit eind 2013 zou zijn. Het blijkt echter dat hiervoor toch iets meer tijd nodig is. Als het College een besluit heeft genomen over het voorkeursmodel, organiseert de gemeente een informatieavond om dit besluit toe te lichten. In de volgende nieuwsbrief informeren we u over de datum en opzet van deze informatieavond.

Het voorkeursmodel wordt tot medio 2014 verder uitgewerkt. De resultaten van dit werk worden ter besluitvorming medio 2014 aan de Raad aangeboden. Wanneer de Raad positief besluit, start in de tweede helft van 2014 de bestemmingsplanprocedure.

Gebiedsvisie Rijnhuizen

Zo'n zestig geïnteresseerden dachten 10 december jl. mee over de toekomstvisie voor het gebied Rijnhuizen in het bedrijfsrestaurant van DIFFER (onderzoeksinstituut FOM) aan de Edisonbaan. Op de raadsinformatieavond over de Gebiedsvisie Rijnhuizen waren naast de raadsleden ook eigenaren van panden, bewoners, ontwikkelaars en overige geïnteresseerden in het gebied uitgenodigd op een locatie midden in het gebied waar het om gaat.

Na een verkennende presentatie over het gebied door het bureau BGSV, ging men in groepen aan de slag. Aan de hand van thema's kwam de discussie goed los. Op grote kaarten werden door de aanwezigen aantekeningen gemaakt en tips en suggesties genoteerd. Iedereen was het eens dat er kansen liggen in dit mooie stukje Nieuwegein. Een rustig gebied met veel speciaal groen, water, mooie historische panden, een fort en een oud laantje, prachtig gelegen aan het Merwede kanaal. Wethouder Hans Adriani: Hoe kun je zo'n bijzonder gebied, met veel kwaliteit, maar ook veel leegstaande kantoren in de toekomst transformeren naar een gebied dat mooi is, groen en aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren. Kortom hoe benutten we het beste de kansen?

Dat blijkt een uitdaging. Er zijn veel verschillende belangen en uiteenlopende meningen. Eenheid in het gebied, waardering van het aanwezige groen, verbinding zoeken met het water en vooral kunnen genieten van de bijzondere kwaliteiten van dit gebied waren de gezamenlijke waarden die naar voren kwamen. Deze ideeën worden meegenomen en afgewogen in een Concept Gebiedsvisie die vervolgens ter inspraak wordt gelegd in het voorjaar van 2014.

Meer informatie

Volg het proces op www.nieuwegein.nl/parkhoutzandveld en http://www.nieuwegein.nl/rijnhuizen. Op deze websites is ook alle materiaal terug te vinden: presentaties, modellen, kaarten en alle hierbij gemaakte opmerkingen.

« archief overzicht