Gebiedsontwikkeling Rijnhuizen, nieuwsbericht nr. 11

Zie nieuwsbericht: Nieuwsbericht RPZ nr 11 oktober 2014.pdf

Nieuwsbericht nummer 11, oktober 2014

Gebiedsontwikkeling Rijnhuizen, Parkhout en Zandveld

 

Voor de zomervakantie ontving u van ons een nieuwsbericht. Daarin werd een terugkoppeling gegeven van de informatie avond van 8 juli 2014.

 

In dit nieuwsbericht willen we u informeren over de besluitvorming over de gebiedsvisie Rijnhuizen.

 

Ook attenderen we u op een bewonersavond over de Woonvisie.

 

Besluitvorming Gebiedsvisie Rijnhuizen

 

In april 2014 heeft het college de concept gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen vrij gegeven voor inspraak. Tijdens deze periode van inspraak is de financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid nader onderzocht. Er vonden gesprekken plaats met een aantal stakeholders in het gebied. De inspraakreacties en de resultaten van de nadere onderzoeken zijn verwerkt in de nu voorliggende visie Rijnhuizen.

 

Het college besloot onlangs dat de gebiedsvisie ter vaststelling aangeboden kan worden aan de gemeenteraad. Eerst buigt de Commissie ROM zich op 9 oktober a.s. over de voorliggende gebiedsvisie. De agenda voor de commissievergadering en relevante stukken kunt u raadplegen via het raadsinformatiesysteem (www.ris.nieuwegein.nl). Op 30 oktober is de gebiedsvisie geagendeerd voor de raad.

 

Inhoud van de gebiedsvisie

 

De aanleiding voor het opstellen van de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen is de dynamiek in het gebied Rijnhuizen. De leegstand van kantoren in Rijnhuizen loopt op dit moment op tot 40%. Verschillende initiatiefnemers zijn met de gemeente in gesprek over (her)ontwikkeling van hun bezit. Bijvoorbeeld om hun leegstaand kantoorgebouw om te bouwen naar woningbouw.

 

De ambitie is om Rijnhuizen in de toekomst te (laten) transformeren van een monofunctioneel werkgebied naar een aantrekkelijk gemengd woon- en werkgebied met een hoge verblijfskwaliteit.

 

De Gebiedsvisie is een ruimtelijke visie waarin kaders worden gesteld aan ontwikkeling van percelen en deelgebieden. In de Gebiedsvisie wordt aangegeven welke kwaliteit behouden moet worden, en wat er in de toekomst versterking behoeft. De verandering in het gebied zal altijd stapsgewijs tot stand komen, waarbij de nieuwe bebouwing wordt ingepast in de bestaande omgeving.

 

De gemeente kiest daarbij voor een faciliterende rol. Het initiatief zal vooral van de eigenaren van de bestaande gronden en gebouwen moeten komen. Wanneer de gemeente grondbezit heeft kan zij wel een actieve rol op zich nemen. Bijvoorbeeld bij het deelproject om de hockeyclub te verhuizen naar Parkhout/Zandveld en de vrijkomende locatie te ontwikkelen voor woningbouw.

 

Samen met de provincie biedt de gemeente ondersteuning aan initiatiefnemers om per deelgebied een gebiedsgerichte aanpak uit te werken. Zij kunnen gebruik maken van ondersteunende maatregelen zoals gebiedsmanagement.

 

De gebiedsvisie biedt het ruimtelijk kader voor mogelijke (bouw)initiatieven. De gebiedsvisie zal te zijner tijd de onderlegger vormen voor de herziening van het bestemmingsplan of bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor de verbouw van kantoorpanden. Nieuwsbericht nummer 11, oktober 2014

 

Bewonersavond Woonvisie

 

Tijdens de participatie avonden over het project Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld hebben velen van u vragen gesteld over het thema wonen. Gevraagd werd onder meer: Is er nog wel behoefte aan nieuwbouw van woningen? Moet er niet veel meer voor ouderen gebouwd worden? Zijn nieuwbouw woningen nog wel betaalbaar voor de Nieuwegeiners?

 

Met het opstellen van de Woonvisie wil het college een antwoord geven op deze vragen. Voor de hele stad is een analyse gemaakt van de woningvoorraad en analyse van de vraag naar woningen. Op basis van deze analyse wil het college haar ambitie en de opgave voor Nieuwegein formuleren. Dat wil zij samen met inwoners van Nieuwegein doen. Na deze avond zullen de ambtenaren van de gemeente de analyse verder uitwerken tot een visie.

 

Omdat velen van u hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in deze vragen en antwoorden over het thema wonen, attenderen wij u met deze nieuwsbrief op de bewonersavond ‘Woonvisie’. De uitnodiging voor deze avond zullen wij u te zijner tijd toe mailen.

 

De avond wordt gehouden op 27 oktober om 19.30 uur in het Stadshuis.

Waar kunt u de informatie ook vinden?

U kunt de informatie ook volgen op www.nieuwegein.nl/parkhoutzandveld en www.nieuwegein.nl/rijnhuizennoord

« archief overzicht