Actieplan geluid 2013 ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het ontwerp Actieplan geluid 2013 vastgesteld (zie www.nieuwegein.nl/actieplangeluid ). Hierin vindt u een geactualiseerd beleidskader en maatregelprogramma voor het bestrijden van geluidhinder in Nieuwegein. Het plan ligt van 7 februari tot en met 20 maart ter inzage. Belangstellenden zijn in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Na verwerking hiervan wordt het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Waarom een Actieplan?

Blootstelling aan geluid vormt een probleem voor de volksgezondheid in Nederland. Zowel de Gezondheidsraad in Nederland als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben vastgesteld dat te hoge geluidbelastingen in de woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen kunnen leiden. De gemeente is daarom verplicht om elke 5 jaar de geluidsituatie in Nieuwegein in beeld te brengen (zie www.nieuwegein.nl/geluidkaart ) en volgend hierop een actieplan vast te stellen. Hierin geeft de gemeente aan met welke maatregelen ze de komende jaren geluidhinder wil voorkomen en beperken.

Wat staat erin?

Het Actieplan geluid geeft uitleg over het abstracte begrip geluid, de gevolgen ervan op de gezondheid en het subjectieve begrip geluidhinder. Ook is een overzicht opgenomen van wet- en regelgeving en een beschrijving van de mogelijkheden om geluid terug te dringen. Het laatste hoofdstuk gaat in op geluid in Nieuwegein. Het beschrijft de historische opbouw van de stad en geeft een overzicht van de reeds getroffen geluidmaatregelen. Daarna volgt een toelichting op de huidige situatie, gebaseerd op de vorig jaar vastgestelde geluidkaarten en de uitkomsten van een in september jongstleden gehouden enquête onder het inwonerspanel.

Wat wel en wat niet?

Het maatregelprogramma is erop gericht het geluid van verkeer op gemeentelijke wegen terug te dringen. Het vervangen en verhogen van de geluidafscherming langs de ’s-Gravenhoutseweg, de Zandveldseweg en de Graaf Florisweg heeft daarbij prioriteit. Zodra er meer bekend is over het ontwerp en de uitvoeringsplanning worden hierover voorlichtingsbijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd.

Omdat de geluidafscherming langs de A.C. Verhoefweg nog zeker 5 jaar mee kan, wordt pas in het Actieplan 2018 een besluit genomen over de aanpak hiervan. Hetzelfde geldt voor de eventuele toepassing van stil asfalt. Het eerstvolgend onderhoud aan de daarvoor geschikte wegen is namelijk pas na 2020 gepland.

Vanwege de geringe kostenefficiëntie treft de gemeente geen maatregelen om de geluidisolatie van bestaande woningen te verbeteren. Ook zijn er geen maatregelen voorzien voor geluid van de sneltram, industrie en snelwegen. Uit de geluidkaarten blijkt namelijk dat deze bronnen van beperkte invloed zijn op de gemiddelde geluidbelasting in Nieuwegein.

« archief overzicht