Lokale initiatieven kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit het wijkbudget

Activiteiten in de wijk Galecop komen in aanmerking voor "sponsoring"

Onze Stichting waardeert, ondersteunt stimuleert initatieven  in de wijk die de leefbaarheid bevorderen in de vorm van een beperkte bijdrage/subsidie. Het dagelijks bestuur van de stichting beoordeelt de aanvragen conform de opgestelde spelregels.

De van toepassing zijnde spelregels en het aanvraagformulier voor een bijdrage kunt u vinden onder "Documenten". 

 

Daarbij zijn de volgende criteria van toepassing:

·        het initiatief dient een algemeen buurt of wijkbelang voor minimaal 30 wijkbewoners.

·        de indieners voeren zelf het voorstel uit

·        de aanvraag is voorzien van een gespecificeerde begroting 

·        er zit (voorzover van toepassing) een kaartje / situatieschets bij 

·        de bijdrage mag niet besteed worden aan eet- en drinkwaren

 

 

 

Voorzover van toepassing worden onderwerpen die in reguliere budgetten thuishoren eruit gefilterd, ook bijvoorbeeld onderwerpen die eigenlijk bij de Servicelijn van de gemeente Nieuwegein (tel. 0800-0230258) of een andere instantie thuishoren.

Dit wordt gecommuniceerd met de indiener(s) als dit het geval blijkt te zijn.

 

Het initiatief mag niet in strijd zijn met bestaand gemeentelijk beleid. In bijzondere gevallen kan aan de gemeente gevraagd worden het beleid aan te passen.

 

De bestuurders van de Stichting beoordelen de aanvragen. Aanvragers worden per email/schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van het wijkoverleg.

Uitbetaling van een door het Wijkoverleg Galecop goedgekeurde aanvraag zal geschieden nadat de buurtactiviteit heeft plaatsgevonden en de penningmeester de betreffende nota’s heeft ontvangen.

 

De projecten moeten worden uitgevoerd voor het einde van het lopende kalenderjaar.

 

Een buurt/organisatie mag 1x per jaar een aanvraag indienen.

 

De aanvragen kunnen worden ingediend bij de penningmeester van het wijkoverleg. De adviseur leefbaarheid van de SWN kan zonodig ondersteuning verlenen bij het opstellen van de aanvraag. (tel. nr. SWN 030-6033748). Ook kan contact worden opgenomen met deze adviseur voor vragen en opmerkingen.