Agenda WPV 6 maart 2017

maandag 6 maart 2017

Agenda vergadering wijkplatform Vreeswijk 6 maart 2017

Locatie            Dorpshuis Vreeswijk                zaal Bres

Aanvang          20.00 uur 

 1.             Opening en vaststellen agenda.

 2.             Vaststellen verslag vergadering WPV  januari 2017 

3.             Punten van en voor de wijkagent

4.             Mededelingen en aandachtspunten

-                      Koninginnensluis

-                      Woningbouw Handelskade

-                      Geluid bij evenementen

-                      Uitnodiging voor bijeenkomst Hoogheemraadschap op 22 maart

-                      Parkeren op de Handelskade bij de Koninginnensluis

-                      Verslag 30 jaar WPV en opening dorpshuis. (bijlage)

 5.             Voortgang overleggen Fort Vreeswijk.

-                      Masterplan buitenruimte Fort Vreeswijk

-                      Kruithuis en Fortwachterswoning

 6.             Informatie van de themagroepen

+ groen en grijs

-                      Infoborden en vlaggenmasten bij Oranjebrug 

-                      Infobord Elzenbos

-                      Projectenkaart gemeente Nieuwegein (toelichting Micha)

+ verkeer en parkeren

+ cultuur en besteding wijkbudget

+ bouwvergunningen etc.

+ bestemmingsplannen

-                      Stand van zaken bestemmingsplan Kom Vreeswijk/Vreeswijk Noord

-                      Gebiedscoöperatie Sas van Vreeswijk

-                      Stand van zaken school- en sportcomplexen Vreeswijk informatieavond op 7 maart

  + werkgroep Beugelaer

-                      Kopijdatum 10 maart

-                      Jaarplanning aanleveren kopij in relatie WPV vergaderingen

-                      Gemeenschappelijke website, hoe gaan we dit realiseren?

7.             Vaststellen Jaarplannen, verslagen Themagroepen 2017

8.             Vaststellen           begroting                             2017

9.             Bespreken            jaarverslag                           2016 

10.           Vaststellen           financieel jaarverslag        2016  

11.           Rondvraag en sluiting

 Met vriendelijke groet,

 Margriet Mannak, secr. WPV